HỖ TRỢ LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP NHANH CHÓNG NHẬN ĐƯỢC TIỀN

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều lao động bị thất nghiệp, mất thu nhập, cuộc sống gặp khó khăn. Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người lao động và doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong thời gian thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ, việc đi lại của người dân bị hạn chế....

  admin  /    25/08/2021  /    470  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH