DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 11/06/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 11/06/2021 (Nộp ngày 14/05/2021)

  admin  /    08/06/2021  /    225  / 

SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH NHẬN KẾT QUẢ BHTN NGÀY 11/06/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên lao động

Năm sinh

Địa chỉ

Số CMND

Số BHXH

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả HS

Nơi nhận

1

Huỳnh Minh Tuấn

15/05/1971

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

79071015791

7416342836

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

2

Nguyễn Văn Sỹ

01/03/1995

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

44095001276

4421090082

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

3

Nguyễn Văn Giáp

10/05/1980

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

37080002626

3721246031

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

4

Nguyễn Thị Diễm

15/03/1994

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

215267004

7416137445

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

5

Hà Thị Lương

12/09/1983

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281295578

7410210424

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

6

Nguyễn Văn Cảnh

07/03/1992

Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352071109

7413235235

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

7

Phan Võ Bảo Trâm

31/05/1994

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

212571920

5120209219

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

8

Nguyễn Thị Loan

17/06/1984

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186253629

9103075681

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

9

Nguyễn Phạm Kim Thoa

06/09/1985

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

211856321

3707005280

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

10

Phạm Thị Lý

16/01/1985

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

186359250

7410253339

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

11

Huỳnh Thị Trang

20/02/1988

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

363586104

7408243344

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

12

Phù Văn Hùng

05/05/1978

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

225224343

7413091430

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

13

Nguyễn Văn Tuyết

01/01/1985

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

364189319

9320883269

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

14

Ca Thanh Lộc

10/07/1995

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

321516709

8322078339

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

15

Nguyễn Thị Thúy

07/06/1988

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

91599019

1916841071

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

16

Đặng Thị Thảo

14/01/1996

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

212675485

5120171291

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

17

Nguyễn Thị Yến Anh

20/06/1967

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280360698

7411221320

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

18

Trương Công Thấy

10/01/1970

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

44070000308

4421223751

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

19

Phạm Ngọc Duyên

05/11/1965

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

74165000082

7410046347

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

20

Đoàn Ngọc Quyển

1995

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

381702439

9622119685

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

21

Lê Thị Duyên

01/01/1976

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

95176000202

7416139101

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

22

Hồ Văn Lịnh

09/09/1989

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

381351232

7413128932

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

23

Phạm Hữu Công

29/01/2001

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

184400323

4217030372

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

24

Nguyễn Đăng Khoa

16/01/1991

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

331687503

7412226958

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

25

Hoàng Thị Hạnh

18/02/1998

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

187700121

7416103867

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

26

Nguyễn Thị Thu Hiền

25/12/1998

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

221452077

5420709959

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

27

Nguyễn Thị Kim Chi

1974

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

340842322

7412304664

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

28

Bùi Kim Anh

11/03/1996

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371705116

7416170630

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

29

Phan Mỹ Hương

1976

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352583684

8925667566

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

30

Huỳnh Thị Như Kim

12/02/1994

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

261335477

6020463439

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

31

Thị Kiều Xuân

1997

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371879858

9122536947

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

32

Nguyễn Minh Cảnh

01/01/1997

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352308731

7413295347

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

33

Hà Thị Cẩm Nhung

15/04/1989

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

261061113

7414063412

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

34

Dương Thị Hoa

1973

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281360166

7423059097

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

35

Nguyễn Thị Kim Ngân

29/05/1998

Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

364001517

7916193909

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

36

Trần Thị Cẩm Hoa

12/04/1990

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

225453854

7412214037

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

37

Lưu Duy Thái

04/03/1983

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

280892587

7424603508

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

38

Lâm Hồng Gập

1990

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

385158522

7413128941

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

39

Chu Thị Mùi

02/10/1991

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186872344

7911460429

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

40

Tạ Thị Duyên

07/01/1982

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281195147

7416109628

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

41

Nguyễn Tấn Hùng

25/05/1974

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

351043827

7416186431

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

42

Lê Thị Kim Phượng

1978

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

341975663

7516154942

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

43

Vương Ngọc Anh

18/04/1976

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

79176007824

7911075996

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

44

Thạch Thị Sa Rết

01/01/1979

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

334078486

7416182429

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

45

Lâm Tân Phi

26/09/1990

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281419623

7413056716

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

46

Huỳnh Thị Mộng Xuyên

1985

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371034951

7410351117

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

47

Quách Trọng Đức

1989

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

381567332

9622882092

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

48

Sơn Thị Kim Nhi

19/09/1999

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

285652928

7020960791

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

49

Nguyễn Thị Xoan

13/07/1986

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186184791

7410298802

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

50

Trần Xuân Lộc

20/02/1994

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

187402388

7413234733

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

51

Trần Thị Ngọc Em

1970

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

360478965

9222983722

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

52

Lê Hồng Sơn

15/09/1988

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186850845

7413156492

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

53

Hồ Thị Xuân

11/09/1984

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281023858

7423039920

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

54

Bạch Thị Tính

05/01/1986

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186148572

7909310242

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

55

Trần Thành Được

11/01/1971

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

75071000022

202150239

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

56

Nguyễn Thị Hồng

22/05/2001

Xã Tân Hạnh, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

272843531

7523036223

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

57

Hồ Thị Chiến

24/10/1992

Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

187178217

7915002087

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

58

Nguyễn Văn Sơn

20/07/1986

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

183379052

7411045963

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

59

Nguyễn Thành Nhân

15/08/1981

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

261055720

7416055472

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

60

Trương Ngọc Mỹ

1971

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

300808733

7908129638

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

61

Nguyễn Thị Thúy

31/03/1984

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

12402890

107053865

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

62

Huỳnh Thị Nguyệt Châu

10/09/1987

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

311973957

7410273716

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

63

Bùi Văn Sáng

19/08/1992

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

173708086

7414184727

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

64

Nguyễn Văn Bạo

1994

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352317338

8924248495

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

65

Nguyễn Thị Thúy

03/05/1983

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281278702

9107049327

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

66

Nguyễn Văn Cần

24/11/1982

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280787383

7409176493

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

67

Nguyễn Thị Thanh Thảo

07/08/1990

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

261129023

6020576354

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

68

Nguyễn Thị Giang

18/08/1991

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

272885547

7515110139

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

69

Nguyễn Xuân Hưng

10/08/1989

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

173202357

7408193242

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

70

Huỳnh Nhật Duy

06/06/1991

Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

212564089

7916288251

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

71

Thạch Thanh

29/01/1994

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

352190119

8924287119

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

72

Lê Thị Mum

1962

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

350428393

9107088358

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

73

Bùi Thị Thiện

1961

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365216064

7413009050

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

74

Nguyễn Tấn Long

27/09/1995

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281063012

7415043998

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

75

Trần Thị Kiệm

1983

Xã Hưng Định, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381397122

9622753826

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

76

Nguyễn Thị Thanh Thúy

1982

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351390541

9106137577

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

77

Bùi Thị Thùy Trang

05/10/1995

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352319023

7414034799

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

78

Nguyễn Hữu Phúc

21/11/1996

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

371691247

7415055403

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

79

Mai Thị Mỹ Nhiên

1977

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365614175

7408311305

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

80

Nguyễn Thị Hải

28/08/1983

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

182415860

9101005273

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

81

Phan Thị Búp

1976

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351113874

7409148949

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

82

Nguyễn Hoàng Dân

05/08/1990

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352029907

7411307781

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

83

Tô Khải Nghiêm

06/06/1991

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

363653779

7413033699

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

84

Võ Quốc Hưng

01/09/1992

Xã Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281023376

7424632739

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

85

Nguyễn Ngọc Đức

30/07/1985

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280816192

7410004843

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

86

Mai Văn Thọ

12/09/1986

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

172718326

7914115133

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

87

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

1987

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351708279

7414076457

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

88

Huỳnh Thị Trâm

21/10/1994

Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

212376754

5120261834

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

89

Văn Minh Đài

16/07/1985

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

211806789

7408057517

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

90

Nguyễn Tuấn Anh

1998

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

371852533

9123880957

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

91

Trần Thị Hằng

1975

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351215539

7424415643

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

92

Đoàn Ngọc Bảo

04/10/1991

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

241354920

7413199722

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

93

Nguyễn Thị Thấm

1972

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

350993505

8924671455

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

94

Dương Văn Luân

07/05/1993

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

212704827

7411049098

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

95

Trần Ngọc Minh

1962

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280044437

9198007801

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

96

Nguyễn Hữu Thiện

20/08/1992

Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352083715

7413139095

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

97

Sơn Thị Vân

13/02/1999

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

364023176

9321533437

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

98

Trần Thị Thúy Huỳnh

19/01/1999

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352548525

8924614963

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

99

Nguyễn Tuấn Vũ

14/06/1993

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

321512931

7414001810

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

100

Nguyễn Thành Tỷ

02/09/1985

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351672175

7424370986

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

101

Bùi Thị Dung

01/10/1990

Xã Thượng Cốc, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

113667534

7413226804

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

102

Lâm Thị Mỹ Hận

1984

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365569769

9422447575

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

103

Ngô Thị Út

10/05/1989

Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

341458339

7412295995

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

104

Đậu Thị Phượng

09/03/1983

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

183344383

7410169383

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

105

Nguyễn Quang Vũ

20/06/1991

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

221299928

7414109343

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

106

Đặng Minh Quân

22/03/2000

Xã Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281213958

7424273898

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

107

Lê Thị Hương

17/06/1996

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

184239558

7414161489

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

108

Phạm Thành Rem

15/09/1986

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

381544800

7416225021

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

109

Nguyễn Tiến Dần

13/08/1986

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

186126803

7415060260

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

110

Nguyễn Phương Loan Anh

12/05/1996

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281102296

7424400643

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

111

Trần Thị Ngọc Trân

07/01/1991

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352025642

7415169816

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

112

Lê Thị Cúc

02/09/1991

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352065902

7410070828

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

113

Lê Quốc Khánh

02/09/1996

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

312327560

7416153954

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

114

Lê Thị Thương

27/02/1995

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

174865534

3824574910

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

115

Lê Bật Tú

05/02/1985

Xã Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

250680021

7915229384

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

116

Nguyễn Thị Mai

17/09/1970

Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

330936653

7909253015

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

117

Nguyễn Thị Lệ Xuân

03/01/1995

Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long

366053147

7414193622

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

118

Ngô Thị Nữ

1977

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365514259

9422875663

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

119

Trần Nhật Trọng

07/09/1985

Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281378954

9409000467

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

120

Thào Văn Tùng

15/10/1991

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

73338956

220986093

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

121

Trần Thị Khánh Linh

21/03/1995

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

334899384

7415174854

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

122

Nguyễn Hữu Thái An

30/05/1985

Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

261030703

9105075447

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

123

Bùi Thị Vân

09/12/1985

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

121485368

7411041486

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

124

Lê Thị Thúy Loan

30/10/1995

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

341738789

7414034218

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

125

Lê Thị Gái

1975

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

290580799

7222116593

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

126

Nguyễn Thị Hồng Diễm

20/02/1981

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351347828

7410246615

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

127

Trần Văn Nguyện

01/01/1991

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381612718

8016062786

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

128

Nguyễn Huy Hoàng

19/01/1979

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

264121686

7416342496

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

129

Hồ Lê Thế Dinh

03/02/1987

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351668615

8925694481

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

130

Trần Thị Ngọc Hòa

15/10/1984

Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281313042

7408017102

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

131

Huỳnh Thị Ngân

28/02/1992

Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

72192003778

7913225232

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

132

Trần Xuân Trường

06/03/1986

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

162820488

7413103945

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

133

Lê Văn Thắng

10/06/1996

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

241540356

6623236408

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

134

Nguyễn Thanh Hùng

05/11/1988

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

186653440

9106221856

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

135

Nguyễn Thị Huyền

1971

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351361967

7408285461

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

136

Phạm Thị Xuyên

20/06/1988

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

173944011

3820710348

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

137

Trần Minh Thư

15/04/1999

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381819828

9622912099

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

138

Nguyễn Thị Hà

16/03/1983

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

4218300295

9102040995

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

139

Nguyễn Thị Cúc

02/03/1990

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

285724679

7408270693

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

140

Trương Thành Tâm

30/11/1978

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

290588209

9106220728

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

141

Kim Thị Hoàng Diên

1995

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

366087103

9422499027

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

142

Nguyễn Văn Công

07/04/1987

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

183577184

7423579740

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

143

Lâm Thị Sà Khal

08/05/1998

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

366221484

9422816719

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

144

Nguyễn Vỉnh Diển

23/01/1992

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365877451

7913139145

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

145

Nguyễn Thị Như Ý

12/04/1999

Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

352449399

8923335809

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

146

Đoàn Thị Tuyết Phương

04/11/1990

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371601921

9121687771

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

147

Lê Đình Thảo

02/02/1991

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

38091021576

7413021059

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

148

Nguyễn Thị Thu Danh

15/11/1984

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352429528

7413097192

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

149

Sơn Thị Út Giàu

23/03/1992

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

285334219

7416009175

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

150

Nguyễn Hoàng Anh

10/06/1990

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

280935507

7411092874

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

151

Trần Văn Bình

12/12/1985

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

351655422

7408033170

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

152

Lương Thị Hà

11/04/1981

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

182468885

206394279

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

153

Trần Văn Phúc

17/09/1996

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371679380

7416170702

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

154

Phạm Thị Me

1975

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351458819

7412193617

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

155

Vương Văn Hiện

01/10/1986

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

36086001722

7409330563

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

156

Nguyễn Thị Thanh

20/07/1992

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

187126149

7412177244

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

157

Đào Thị Kim Yến

26/09/1986

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

23996191

7415103312

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

158

Phan Thanh Tuấn

20/04/1991

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

341873146

7414095465

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

159

Nguyễn Thị Kim Chi

29/04/1996

Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281129769

7423494470

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

160

Lê Thị Phương

01/06/1978

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

186481310

4018637316

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

161

Hà Thị Chúc Tho

01/01/1986

Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

385297059

7416277562

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

162

Nguyễn Hữu Đức

19/04/2000

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

352628150

8923061280

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

163

Nguyễn Thị Lệ Nhung

25/01/1992

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

312211453

7915244100

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

164

Nguyễn Xuân Luyến

05/09/1985

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

172458315

7416326590

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

165

Liêu Bảo Duy

1983

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

385066869

9522094849

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

166

Phạm Văn Khoa

17/07/1985

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280851299

9106058083

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

167

Nguyễn Thị Thanh Hiền

04/08/1985

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280961873

7411049948

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

168

Danh Bôi

06/03/1991

Xã Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

371369410

7410073547

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

169

Lê Thị Quý

01/01/1966

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

371494383

7414085375

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

170

Nguyễn Thị Nguyên

12/11/1983

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351526366

7410167981

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

171

Lê Phú Hiển

01/10/1996

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352367310

7416031825

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

172

Nguyễn Minh Đại

19/05/1988

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371298964

7410028977

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

173

Phạm Thị Lượm

16/05/1989

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

366155362

7416226833

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

174

Sơn Thị Mỹ Lâm

01/01/1988

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

365641901

7413192502

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

175

Phạm Hồng Tươi

1990

Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

381487035

7410029487

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

176

Huỳnh Thị Mỹ Yến

1986

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

366312915

7410235593

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

177

Trần Thanh Nhàn

1984

thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371097147

7416334759

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

178

Thạch Thị Bích Thiện

1994

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

334904756

8421800578

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

179

Trương Thị Dung

1993

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

366009958

8012009328

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

180

Lê Hồng Phong

09/08/1983

Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

280794937

7412081223

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

181

Đỗ Thị Huyền

29/08/1979

Xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281162002

7412241629

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

182

Trần Bích Thuận

1971

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371691585

7414085134

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

183

Lý Thanh

1993

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

366151125

7414044664

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

184

Nguyễn Phong Lam

1984

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

365953344

7415025309

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

185

Lê Thị Tâm

13/04/1996

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281107559

7424784545

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

186

Nguyễn Khánh Vàng

16/06/1995

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

215325674

5221047909

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

187

Hoàng Đình Thành

08/06/1981

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

171188855

7411108236

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

188

Nguyễn Thị Cẩm Xuyến

18/03/1999

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371883192

7416311857

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

189

Trương Quốc Tổ

07/05/1985

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

363652356

7408222915

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

190

Huỳnh Thị Út

01/01/1980

Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

280968727

7422879667

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

191

Đặng Mạnh Cường

20/11/1986

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

194324147

7410045780

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

192

Trần Văn Sang

1984

Xã Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

280813720

7412017995

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

193

Kiều Tấn Duy

06/04/1993

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

261238137

6020874638

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

194

Trịnh Thị Trang

04/09/1993

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371543116

7412107152

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

195

Phạm Thị Liên

1970

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

363833647

7413040960

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

196

Nguyễn Cẩm Tú

1984

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

381846625

9623101374

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

197

Trương Sơn Đẹt

01/01/1986

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371338988

7408132899

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

198

Danh Lưng

1989

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371378423

9122360409

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

199

Nguyễn Thanh Sang

29/08/1989

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

352153459

7412208579

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

200

Trần Thị Mỹ Chi

09/02/1982

thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

271456455

7414002616

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

201

Lê Thị Hồng Nga

18/07/1997

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

312369257

7415151013

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

202

Phan Thị Hải Quyên

28/07/2001

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

372009696

9123332804

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

203

Trần Thị Cẩm Quyên

24/12/2000

thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

372009670

9123332802

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

204

Lê Hoàng Anh

19/03/1967

thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371803842

7413285088

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

205

Trương Thị Xiếu

01/01/1968

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

74168001024

7409031628

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

206

Nguyễn Văn Tiển

1990

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

385526859

7416017266

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

207

Nguyễn Thanh Tuyền

02/10/1983

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

351559587

8911005487

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

208

Lê Thị Tiền

1981

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

365266249

7408186926

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

209

Nguyễn Thành Tài

20/10/1992

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

341681937

8711002506

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

210

Hồ Minh Hiếu

07/01/1999

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281215024

7424348995

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

211

Lê Thanh Vủ

1980

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

351522881

7411106476

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

212

Nguyễn Thị Tho

01/01/1995

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

363884999

9321486591

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

213

Lê Thị Ngọc Lan

21/05/1998

Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281162911

7422982570

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

214

Nguyễn Văn Tân

17/10/1989

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

183605659

7414072789

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

215

Lê Kim Hai

05/10/1978

Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371094229

9124164522

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

216

Huỳnh Văn Phương

1984

Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371261128

7416221180

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

217

Nguyễn Mỹ Xuyên

1980

Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

362222107

9222690246

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

218

Lâm Hường

01/09/1995

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

366085454

7416176337

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

219

Trần Ngọc Tiến

30/01/1984

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

151440856

7411021454

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

220

Nguyễn Hoàng Nang

03/02/1990

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371401245

9124007684

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

221

Nguyễn Bảo Dân

28/12/1990

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

351901231

7416222972

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

222

H Sa Lim Kbuôr

24/02/1999

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

241627380

6622741640

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

223

Ngô Thị Nhuận

15/08/1958

Xã Hưng Hòa, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

38158008641

7422779377

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

224

Nguyễn Thị Nở

1972

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

271138972

7414169123

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

225

Phạm Thị Giang

01/01/1984

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281202546

7409228366

14/05/2021

11/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

226

Võ Thị Thận

01/01/1978

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371296400

9122794251

14/05/2021