DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 06/04/2020

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 06/04/2020 Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

  admin  /    28/04/2020  /    1016  / 

STT

Số điện thoại

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng đóng

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng hồ sơ

1

868484253

Huỳnh Văn Vẹn

1987

371372254

7410311491

19175

63

5

2928000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

2

376367918

Trần Quốc Linh

27-10-97

175002650

3821957060

19176

20

3

2683560

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

3

966276332

Nguyễn Thị Giang

1983

321141815

7414056745

19177

61

5

3144330

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

4

335477162

Huỳnh Thị Duyên

20-03-79

381167507

9621726557

19178

13

3

2734920

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

5

973757643

Đặng Thị Thanh

26-10-93

173810368

3813015506

19179

33

3

3067000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

6

393409299

Trần Văn Quang

10-10-95

174431165

7415105181

19180

49

4

3206400

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

7

918081861

Nguyễn Thanh Phong

1973

351065679

9105060313

19181

67

5

4757200

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

8

979859577

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

08-09-73

280525003

9106165814

19182

82

6

3154000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

9

368854754

Nguyễn Thanh Tâm

14-01-79

280977403

9105034632

19183

130

10

3227000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng

10

966236491

Nguyễn Đình Chủng

1970

350943083

7414059853

19184

64

5

2735348

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

11

383292914

Nguyễn Thị Thu Huyền

12-10-96

194595701

4420655917

19185

13

3

4782000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

12

902194948

Nguyễn Trung Dũng

10-02-90

281236009

7912348391

19186

60

5

5400000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

13

984530854

Nguyễn Thị Phước Thạnh

15-08-99

381895550

9622456094

19187

17

3

3044000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

14

961377685

Ngô Thị Tuyết Vân

19-08-93

312173478

7413216848

19188

18

3

4013400

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

15

948523733

Lê Kim Tuyến

03-08-87

280868291

7412142869

19189

69

5

2829240

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

16

373239936

Nguyễn Văn Tâm

1966

350641837

7412300081

19190

88

7

3403000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

17

963972263

Lê Thị Thu

10-01-95

281061048

7915091434

19191

31

3

3034000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

18

345180751

Nguyễn Văn Lành

1983

362153836

7416045909

19192

42

3

3325150

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

19

394578535

Bùi Ngọc Long

11-04-58

20171289

7409021243

19193

132

11

3430000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

20

353919162

Phan Thị Tứ

1980

291176818

7222106795

19194

14

3

2725000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

21

348873384

Sơn Thị Ngọc Quyền

16-08-85

362365676

7416007412

19195

41

3

2980000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

22

353016954

Đỗ Thị Kim Liên

29-08-73

280549169

7410003506

19196

44

3

3010000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng

23

963481248

Nguyễn Thanh Sang

1990

385403329

7412019953

19197

94

7

3830000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

24

922425626

Nguyễn Mạnh Hùng

02-04-91

280952054

7424952013

19198

12

3

3230000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

25

988339394

Trần Hải Dũng

01-02-60

281217270

207245498

19199

134

11

2440620

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

26

866015419

Nguyễn Ngọc Vũ

31-07-74

280558971

7410003516

19200

92

7

3030000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

27

972083846

Lê Thị Ngọc Huyền

29-04-92

352148885

7413151779

19201

80

6

3143800

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

28

825998140

Phạm Thị Tộc

01-01-77

381314863

7410002661

19202

122

10

3010000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

29

974483432

Nguyễn Thị Thùy Linh

25-12-79

331485207

7416066689

19203

39

3

2817738

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

30

968821231

Võ Văn Đức

07-12-98

281196408

7416299504

19204

30

3

3055100

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

31

363477202

Phan Văn Quyết

01-10-93

183886217

7415013309

19205

54

4

4550600

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

32

978199113

Nguyễn Thị Thanh

23-03-83

183361860

7409195329

19206

123

10

3970200

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng

33

942692090

Trần Hậu Nam

24-03-90

183752173

7915308036

19207

43

3

3698480

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

34

397097540

Lê Thị Hải

15-06-65

181395399

4022448533

19208

15

3

2665000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

35

365940066

Lê Văn Tý

22-04-85

381893114

7412311782

19209

29

3

2896500

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng

36

989607773

Sỳ Tsùng Vinh

26-02-93

272315592

7413173538

19210

46

3

2888730

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

37

964446175

Đỗ Thị Hồng

01-01-90

341799684

7413084053

19211

46

3

3276400

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

38

354489974

Mã Thị Ngọc Nhiệm

1986

281161381

7415148024

19212

44

3

2859240

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

39

369339672

Nguyễn Thị Cẩm Thúy

24-08-88

351734066

8914002287

19213

61

5

2689860

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

40

333569248

Bùi Thanh Tùng

1982

351377193

8925126414

19214

24

3

4102800

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

41

582283637

Nguyễn Văn Tho

15-12-89

280990361

7409207269

19215

107

8

3492000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

42

707072410

Trần Thị Thanh Thúy

16-11-76

92176002323

9222952199

19216

18

3

2525412

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

43

988728606

Phan Thị Hồng

26-03-87

281286275

9107122637

19217

116

9

4127400

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

44

704999788

Phạm Vũ Linh

15-03-88

341354185

7413095216

19218

43

3

5063000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

45

394607699

Nguyễn Thị Kim Chi

1961

280043283

7412022000

19219

39

3

3000000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

46

966636245

Lê Thị Thủy Tiên

11-03-98

352573694

7416229136

19220

21

3

2732900

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

47

367296754

Nguyễn Ngọc Huỳnh Giao

08-11-95

352253941

7415161952

19221

49

4

3960000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

48

363790807

Nguyễn Thị Hồng Nữ

1978

351255509

8925205047

19222

22

3

2721000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

49

364518503

Lê Thị Dơn

01-01-79

371316942

9123415753

19223

26

3

3087000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

50

983738834

Lê Thị Atil

1983

351682554

7412076549

19458

24

3

2683560

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

51

976128206

Nguyễn Văn Chiến

1972

363937769

9321909770

19459

15

3

2709240

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

52

335048810

Đổ Văn Trải

05-02-00

352561268

8925489689

19224

16

3

2700000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

53

915586109

Trần Văn Khách

1976

385158254

9521132364

19225

20

3

2914400

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

54

986563135

Thái Văn Hoàn

05-06-91

186681339

7713022744

19226

22

3

3667200

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng

55

906361180

Lê Mạnh Cường

29-08-90

280981725

7416112667

19227

43

3

8056200

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

56

981708997

Nguyễn Bảo Chung

10-07-96

187417695

7414176057

19228

61

5

2826930

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

57

934101760

Huỳnh Phi Yến

13-05-93

25328150

7912296782

19229

49

4

3387627

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

58

349579782

Nguyễn Thị Phượng Quyên

20-05-88

341357725

7411280755

19230

100

8

4342000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

59

979804054

Vy Thị Viền

06-08-93

250945203

6822773680

19231

24

3

2700000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

60

961930558

Nguyễn Hữu Hưng

28-11-82

34082000767

202032604

19232

71

5

3000000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

61

586458560

Nguyễn Thị Phương

10-10-95

187681027

7415138574

19233

28

3

2992800

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

62

976059496

Nguyễn Khắc Hưng

15-01-93

168429596

7412025379

19234

97

8

2709300

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

63

364404080

Trần Công Hóa

10-07-90

44090004340

7914252299

19235

23

3

2709240

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

64

972646364

Mai Hoàng Lam

1988

280880205

7913241127

19236

67

5

2715000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

65

378749318

Phạm Thị Nỉ

15-03-94

212268095

7412029125

19237

62

5

3233827

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

66

909447092

Trần Tòng Phi

05-05-68

280409214

9105085551

19238

54

4

4781200

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

67

332256550

Lưu Hồng Sơn

26-07-93

281017080

7424089430

19239

20

3

2709500

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

68

978055435

Bùi Thị Trang

17-11-89

172812570

7916148494

19240

39

3

2935000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

69

385856976

Trần Văn Hồ

22-10-93

352337053

8925523241

19241

19

3

2752000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

70

974116944

Thạch Thanh Phương

1986

365512699

7908400644

19242

61

5

3090000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

71

704458439

Thương Văn Vinh

1979

311608243

203201314

19243

130

10

6675050

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

72

901669775

Trần Kim Thanh Vân

04-01-95

281091076

7916538246

19244

26

3

2735040

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

73

334909267

Nguyễn Đình Trọng

20-07-87

113220282

1720198660

19245

27

3

3038400

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

74

853007586

Nguyễn Văn Chúc

20-04-89

183734527

4217362420

19246

15

3

2805440

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

75

966677661

Nguyễn Văn Tuấn

20-04-88

351736276

7414022901

19247

68

5

3164400

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng

76

388033944

Lương Thị Hà Trang

08-04-93

321437441

7913264615

19248

67

5

2897680

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

77

987030599

Phan Văn Hùng

12-09-76

281046164

7408175106

19249

55

4

3234200

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

78

944574619

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

27-02-96

371871858

7415127671

19250

47

3

2796600

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

79

977490356

Trần Văn Nam

19-06-78

351799402

7415152331

19251

53

4

3707400

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

80

964682313

Trần Quang Kiên

07-08-92

381528893

7916208721

19252

45

3

3600000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

81

972368557

Nguyễn Ngọc Thùy Như

21-10-90

280941746

7412103032

19253

42

3

2914900

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

82

792827680

Huỳnh Thị Loan

1982

72182000389

7915279904

19254

44

3

3391300

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

83

342494351

Trần Quang Nhịn

07-04-94

241412576

7413156869

19255

77

6

3100000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

84

352722732

Trần Thanh Thảo

11-10-97

281129793

7415151217

19256

53

4

2914000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

85

968954752

Lê Văn Cường

14-01-90

352051374

7411266190

19257

19

3

3276000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

86

335347679

Đoàn Ngọc Tuấn

20-06-93

264391467

7413303317

19258

69

5

3133600

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

87

906707175

Nguyễn Trần Anh Dũng

24-03-79

280676810

7416001038

19259

21

3

2734920

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

88

355238136

Nguyễn Văn Nhơn

23-02-71

350936425

8924402054

19260

29

3

2850000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

89

364912619

Nguyễn Văn Hiền

09-03-80

351993197

7411043389

19261

43

3

3163500

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

90

886699006

Nguyễn Bé Tư

02-10-93

352354648

7916208665

19262

33

3

3739680

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

91

972345322

Đỗ Minh Tết

1988

280921093

7409210745

19263

15

3

2845100

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

92

707912912

Trần Phạm Như Hảo

16-01-95

281084414

7424461080

19264

12

3

2820000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

93

965764625

Nguyễn Thị Thắm

20-11-89

215058019

7411028795

19265

68

5

3144933

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

94

898864779

Phan Hữu Nghĩa

25-10-90

371509019

9122551341

19266

9

0

2775240

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng

95

979624560

Nguyễn Thiện Quân

19-06-97

285545362

7021591070

19267

12

3

3815000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

96

937808739

Lư Ánh Vân

30-06-74

280552361

7410281147

19268

45

3

3686800

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng

97

937934489

Phạm Thị Thu

02-07-89

215082437

7910444730

19269

83

6

4800000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

98

384221521

Nguyễn Thị Thùy Trang

1994

363710186

7414042892

19270

31

3

3059600

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

99

366844598

Hồ Văn Ngọc

1982

351474012

7409094068

19271

127

10

3625800

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

100

937163558

Nguyễn Văn Hưng

28-12-90

186900408

7913081249

19272

49

4

8747200

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

101

586600067

Nguyễn Tấn Thành

1981

280796685

7916490228

19273

31

3

2735040

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

102

338038651

Nguyễn Văn Lắng

1994

341891455

7414034693

19274

68

5

2943950

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

103

963627258

Phạm Thị Hường

26-11-88

363985585

7416151765

19275

41

3

3406200

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

104

364419291

Bùi Tuấn Thiệp

23-10-93

113478812

7412254780

19276

21

3

3062000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

105

347723746

Phan Kim Hiền

1978

370789394

7413130476

19277

76

6

3108000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

106

879691028

Võ Thị Thắm

1987

341292099

7416011120

19278

29

3

3221751

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

107

832141677

Huỳnh Thanh Tiền

1991

280970156

7414026929

19279

64

5

7200000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

108

961195207

Hà Thị Phương

1985

341642022

7416211200

19280

30

3

2719440

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

109

567783499

Nguyễn Thị Bích Châm

04-05-00

352541585

8925619943

19281

16

3

3006800

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

110

865019652

Dương Thị Trang Đài

27-06-91

331854782

7416298915

19282

24

3

3053700

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

111

363374976

Nguyễn Thị Tiền

19-04-88

281085219

7413216639

19283

72

6

2710440

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

112

962909619

Nguyễn Văn Hùng

19-01-97

281139784

7415117597

19284

57

4

3157000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

113

974421035

Phạm Thị Cẩm Tú

08-10-86

281287935

7911377103

19285

101

8

3027501

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

114

977825272

Trần Thị Út

02-07-00

241873725

6623048034

19286

13

3

2862000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

115

961217931

Thái Thị Oanh

23-12-84

381931959

9106159524

19287

25

3

2858800

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng

116

374340273

Nguyễn Thị Cảnh

14-04-91

38191004727

3824710005

19288

85

7

2968000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

117

386364308

Lê Thị Sửu

11-04-73

240496191

6623082818

19289

18

3

2709240

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

118

332929200

Lê Thị Hồng Thủy

09-08-84

351621211

7410068333

19290

21

3

2820000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

119

969868772

Nguyễn Văn Sang

1972

340701101

7412265580

19291

89

7

3246120

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

120

335195825

Trần Thị Nhẫn

1984

361976220

9222103114

19292

18

3

2683800

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

121

948249897

Nguyễn Văn Quân

18-09-96

194603864

4420313517

19293

13

3

2952000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng

122

385237689

Lê Văn Thùy

15-11-74

145747715

7415071358

19294

58

4

3030000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

123

962948962

Hoàng Ngọc Thảo Nguyên

21-02-94

264430400

7416342380

19295

17

3

3600000

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng

124

979362916

Nguyễn Thị Diễm Sương

14-09-97

352388953

7415172899

19296

49

4

2952400

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

125

847779552

Trịnh Sôi Đil

11-07-91

381568986

7414122733

19297

12

3

2709240

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

126

973498734

Huỳnh Hữu Hiệu

17-12-77

351147892

7410091357

19298

121

10

3547100

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

127

985539480

Trần Thị Chung

23-10-85

61145268

9105068813

19299

119

9

3295700

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

128

984831398

Dương Thị Mai

23-09-84

121419972

7413168739

19300

13

3

2976200

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng

129

961334776

Lê Thị Chyc Nhỏ

20-08-89

92189000421

7414044110

19301

12

3

2871666

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

130

971724036

Võ Thị Mỹ An

13-12-90

365780628

7411143373

19302

105

8

3838800

06-04-20

Từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

131

383743346

Hồ Thị Hoa