DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 01/04/2020

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 01/04/2020 Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

  admin  /    27/04/2020  /    885  / 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng hồ sơ

1

Lê Quang Nghĩa

01-01-89

280927371

7413213300

19034

6

3780000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

2

Hoàng Thị Ngọc

16-03-88

95121602

7911253865

19035

7

3164845

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

3

Nguyễn Văn Hoang

03-09-92

381581897

7912265331

19036

7

4382100

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng TCTN

4

Lê Ngọc Quyết

07-12-96

281137322

7416192115

19037

3

3540000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

5

Trần Thị Thủy Tiên

20-06-89

280908156

7408238826

19038

10

3080000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

6

Nguyễn Thị Cẩm Dung

24-07-89

366283029

7416167167

19039

3

2894000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

7

Nguyễn Thị Yến Nhi

1999

385734809

7416332460

19040

3

3093000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

8

Trần Chí Tình

01-01-87

365734572

7413047548

19041

5

2925906

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

9

Đỗ Thị Thu Em

1981

381342806

7416168897

19042

3

2713000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

10

Lê Thị Cúc

01-01-85

381306845

7415087585

19043

4

3083700

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

11

Lê Văn Phú

22-07-00

352520524

8925533720

19044

3

3060000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

12

Trần Minh Đức

19-11-87

281081790

7416192521

19045

3

4182000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

13

Lê Phương Yến

01-01-74

381367949

7409130297

19046

11

3692675

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

14

Phạm Thị Thu Hài

12-05-81

187079546

7413102029

19047

6

3477200

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

15

Văn Thị Ngọc Hoa

29-11-87

335044309

7413262802

19048

4

3750000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

16

Trần Quốc Ninh

25-05-85

321171629

7909107435

19049

3

3453472

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

17

Hồ Thị Kim Chi

1984

365394592

206076126

19050

10

2849560

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

18

Lý Văn Đệm

09-09-95

385673567

7416088383

19051

3

3136900

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

19

Trần Hoàng Ân

1993

385500266

7416335092

19052

3

3143800

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

20

Nguyễn Thị Ngọc Diểm

1992

363761494

7412309242

19053

3

3441890

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

21

Hồ Thanh Thúy

1985

341691391

7413259828

19054

5

3160500

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

22

Nguyễn Văn Nghề

11-01-86

331573883

7411078963

19055

6

3574000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

23

Trương Thị Chắc

1984

364086600

7414057367

19056

5

2841800

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

24

Trần Thị Huỳnh Na

01-01-90

301727583

8023190905

19057

7

3030000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

25

Trương Hồng Phong

10-09-92

301459252

8015050359

19058

4

3065000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

26

Nguyễn Thị Bé Hai

17-10-97

321561671

7416280149

19059

3

3076500

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

27

Lê Nguyên Ngọc

1982

351494357

7410350744

19060

3

2709240

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

28

Nguyễn Thị Chính

14-09-81

111463909

6602221585

19083

10

4434800

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

29

Đồng Văn Sáng

06-06-77

90686858

204191593

19084

11

5182400

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

30

Nguyễn Thị Như

10-02-97

364129090

9321873673

19061

3

2713560

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

31

Nguyễn Ngọc Khánh

08-12-59

281011220

7415058195

19085

4

2685000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

32

Huỳnh Thị Trúc Mai

10-10-88

351850548

7423932654

19063

3

2790000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

33

Trần Ngọc Phương Nhiên

27-03-84

281129824

206245165

19064

3

3071643

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

34

Bùi Quốc Phong

01-01-91

363582198

7414136077

19065

5

3009000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

35

Phan Văn Thắng

08-10-86

183207214

7908268128

19066

7

3143880

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

36

Đỗ Văn Tuấn

08-08-94

231050737

7916374369

19067

3

2730000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

37

Dương Thị Hà

01-04-81

49181000114

206378743

19068

6

2890400

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

38

Phan Thanh Tùng

19-08-83

351830830

7410100735

19069

9

3228000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

39

Thạch Thị Loan

01-01-87

365840628

9421848479

19070

3

2832000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

40

Huỳnh Trọng Tài

24-01-99

371876691

9123181052

19071

3

2871666

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

41

Nguyễn Thị Huệ

16-05-84

164658746

7412079281

19072

3

3147200

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

42

Lý Dương Hào

21-06-91

280980421

7415007793

19073

4

3399000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

43

Lê Thị Nữ

04-02-88

365825666

7411300096

19074

7

3312000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

44

Lê Văn Hải

08-02-93

173927953

7411262397

19075

3

3016300

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

45

Đinh Ngọc Tuấn

05-01-88

351695136

7412050751

19076

5

2738000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

46

Hồ Thị Anh Đào

20-08-95

241494097

6622869020

19077

3

3109937

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

47

Nguyễn Văn Của

01-01-79

351277326

7414043296

19079

3

2970612

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

48

Nguyễn Thanh Hưng

16-11-90

273292063

7912139343

19080

4

8196000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

49

Trương Thị Vinh

18-09-73

172091334

7910103857

19081

8

2970000

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

50

Nguyễn Văn Luân

1991

363629916

7410060690

19082

3

2873400

01-04-20

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 06/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH