CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP DO COVID-19

Người lao động có nhu cầu hỗ trợ, gửi hồ sơ đến Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động...

  admin  /    16/07/2021  /    212  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH