Ban Hành Qui Trình Giải Quyết Hồ Sơ Của Người Lao Động

Ban Hành Qui Trình Giải Quyết Hồ Sơ Của Người Lao Động được hưởng TCTN theo QĐ số 23/2021 QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của Thủ Tướng Chính Phủ

  admin  /    18/07/2021  /    361  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH