Thông báo về việc nộp mẫu 28, 29 cho trung tâm dịch vụ việc làm

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

  admin  /    13/12/2018  /    390  / 

1. Nộp mẫu số 28 cho Trung tâm dịch vụ việc làm

Người sử dụng lao động thông báo về số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01/10/2015 theo biểu mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trung tâm) trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nêu trên.

Đối với các đơn vị thành lập sau ngày 01/10/2015 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập phải thông báo về Trung tâm số lao động làm việc tại đơn vị theo biểu mẫu 28 nêu trên.    

2. Nộp mẫu số 29 cho Trung tâm dịch vụ việc làm khi có biến động

Trước ngày 03 hàng tháng, người sử dụng lao động thông báo với Trung tâm về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo) theo biểu mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Trường hợp người sử dụng lao động giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với Trung tâm để tư vấn, hỗ trợ kịp thời nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật.

3.Qui định về việc gửi thông báo:

Theo qui định, đơn vị phải thông báo đồng thời cho Trung tâm theo hình thức: Thông báo bằng văn bản giấy.

Đơn vị tải Biểu mẫu thông báo (Mẫu 28, 29) tại địa chỉ http://vieclambinhduong.vn và xem hướng dẫn ghi.

Sau khi điền thông tin, đơn vị thông báo bằng văn bản giấy có chữ ký của thủ trưởng và con dấu và gửi đến địa chỉ Trung tâm số 369 Đại lộ Bình Dương, KP. Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, hoặc gửi tập tin văn bản có chữ ký của thủ trưởng và con dấu bằng bản scan qua hộp thư vieclambd@gmail.com      

 


 

***Mức phạt nếu không nộp:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

(Điều 1, Nghị định 88/2015/NĐ-CP)

Như vậy, đối với trung tâm giới thiệu việc làm

– Thủ tục ban đầu: Nộp mẫu 28

– Khi có biến động thì nộp mẫu 29.

Hai mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXHNơi download:

- Biểu mẫu thông báo: http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by PP & MT - TTDVVL Bình Dương