Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019

Triển khai Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn được thông báo tại Công văn số 1467/LĐRBXH-QLLĐNN ngày 12/04/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ Thông báo ngày 20/06/2019 của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) về thời gian, địa điểm tổ chức thi tiếng Hàn trên máy tính cho NLĐ đăng ký dự tuyển.....

  admin  /    24/06/2019  /    560  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương