TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN ''BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2021''

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức và các các nhân trong việc nắm bắt chế độ chính sách, cũng như hỗ trợ người làm công tác quản trị nhân sự hiểu biết và chủ động xây dựng ...

  admin  /    16/07/2020  /    129  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương