THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2020

Năm 2020, cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có sự phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện. Về kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 6,91%; GRDP bình quân đầu người đạt 151 triệu đồng; cơ cấu kinh tế: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng là 66,94% - 21,98% - 3,15% - 7,93%, nhưng sự tăng trưởng này chưa đạt so với kỳ vọng từ đầu năm....

  admin  /    14/01/2021  /    335  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH