NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP SẼ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/7/2020

Hạ điều kiện trong việc tiếp nhận kinh phí đào tạo và nâng cao trình độ cho người lao động, bổ sung trường hợp bất khả kháng, tăng độ nhận diện đối người tham gia bảo hiểm thất nghiệp...

  admin  /    15/07/2020  /    98  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH