LỚP TẬP HUẤN “XÂY DỰNG QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ, KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP”

Với mục tiêu nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết những bức xúc của người lao động, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; ngày 20/7/2019 Trung tâm DVVL Bình dương tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Doanh nghiệp; Hướng dẫn quy trình đối thoại và ký kết thỏa ước lao động tập thể Doanh nghiệp”....

  admin  /    25/07/2019  /    535  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương