DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 16/04/2020

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

  admin  /    18/05/2020  /    308  / 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng đóng

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng hồ sơ

1

Nguyễn Thị Thu Vân

1986

281071394

9103088983

21088

135

11

2760720

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

2

Nguyễn Văn Thức

16-09-88

341484231

8723928514

21089

19

3

3028000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

3

Nguyễn Thị Kim Trang

1976

341449313

7413102967

21090

83

6

3085232

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

4

Phạm Hồng Nhu

1998

381922920

9622464627

21091

25

3

2760900

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

5

Nguyễn Thị Phin

25-10-77

281286965

7424343295

21092

30

3

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

6

Nguyễn Văn Tuấn

02-02-97

341897937

8722702459

21093

17

3

2917000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

7

Nguyễn Phi Tâm

06-08-85

183348702

7409025698

21095

94

7

2890200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

8

Nguyễn Hữu Nhật

25-09-91

44091003643

4420763916

21096

74

6

3230000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

9

Đoàn Thị Tuyết Hảnh

21-07-79

206026259

7412307363

21097

88

7

2899200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

10

Nguyễn Văn Thuấn

10-06-85

38085016271

7416044567

21098

46

3

3382940

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

11

Nguyễn Thị Êm

14-04-82

281133077

7424324686

21099

31

3

2760900

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

12

Ngô Thị Ngân

1971

385351644

7413225030

21100

60

5

3043632

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

13

Hà Thị Thùy Dương

05-02-93

352175149

7413094268

21101

16

3

2846000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

14

Nguyễn Thị Hoàng Điệp

09-02-86

281399627

7409336049

21102

32

3

2709300

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

15

Nguyễn Ngọc Phương

1968

280445439

4396044813

21103

61

5

2709300

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

16

Nguyễn Thị Út

1968

365653809

7414187307

21104

65

5

3043632

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

17

Nguyễn Thị Vân

28-02-92

250877213

7410347153

21105

51

4

2766000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

18

Vi Văn Bền

20-09-86

38086003021

7413024302

21106

76

6

2760600

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

19

Nguyễn Ngọc Phương Trang

21-04-90

92190002366

7912102995

21107

43

3

3145000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

20

Lê Văn Nguyên

1996

352263235

7414058567

21108

61

5

3107100

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

21

Lê Văn Ngoan

01-01-79

92079004862

7516148381

21109

40

3

2876400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

22

Trần Thị Hồng Lĩnh

17-05-88

281283310

7416289341

21110

27

3

3149500

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

23

Nguyễn Thị Thìn

16-02-87

172199470

7408333921

21111

25

3

2899200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

24

Lê Thị Hiền

06-06-74

281231922

7409002301

21112

127

10

2630000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

25

Trần Thị Mãi

25-10-82

362014800

7411013004

21113

42

3

2899200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

26

Trần Gia Huy

26-08-98

281171985

7422314954

21114

12

3

4277040

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

27

Lê Thanh Hóa

01-01-71

364007383

7416001725

21115

49

4

2760600

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

28

Lê Thị Dung

01-01-77

366386679

7411113638

21116

108

9

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

29

Trương Thị Thư

15-02-96

363936736

7416207966

21117

34

3

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

30

Nguyễn Thị Dưng

18-07-83

281280460

7424913384

21118

13

3

3038000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

31

Nguyễn Thị Hương

01-01-75

285815504

7410205652

21119

117

9

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

32

Lê Ngọc Nghỉ

03-01-89

365975957

9422796266

21120

30

3

2760900

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

33

Nguyễn Thị Đông Phương

12-02-76

280702752

7424343294

21121

30

3

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

34

Trần Thị Thanh Tuyền

15-04-82

281243019

7414058298

21122

64

5

3025100

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

35

Trần Thị Hạnh

08-09-88

280894968

7408180648

21123

24

3

3105000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

36

Trần Thị Thanh

30-09-88

280897104

7409172780

21124

36

3

2925000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

37

Nguyễn Văn Hưng

20-05-76

72076001542

9104007812

21125

135

11

3499200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

38

Ngô Văn Đời

07-02-75

361649629

7416106552

21126

46

3

2916000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

39

Phạm Văn Minh

29-06-98

281165267

7417081551

21127

37

3

3021666

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

40

Nguyễn Văn Nhàn Anh

21-10-99

352463962

7416013137

21128

20

3

2928000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

41

Nguyễn Thị Thắm

1975

334478474

8421237469

21129

19

3

2845200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

42

Phan Thị Nhỉ

01-01-70

366112751

7409318260

21130

124

10

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

43

Lê Thị Kim Tư

01-01-82

371059681

9123283612

21131

30

3

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

44

Lâm Thị Mỹ Tiên

11-12-91

351946046

8924775214

21132

27

3

3018000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

45

Lê Thị Thu Hồng

14-09-87

89187000304

8924439807

21133

31

3

2899200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

46

Bảo Quốc Sơn

03-02-76

361763222

9103020215

21134

135

11

3499200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

47

Huỳnh Thị Bích

1979

371663552

9123018069

21135

31

3

2760900

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

48

Nguyễn Thị Nhuộm

01-01-88

352222793

7411091515

21136

52

4

2683560

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

49

Trần Văn Trường

03-02-90

351892288

7414164165

21137

67

5

2910000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

50

Phạm Minh Hải

11-12-97

281138934

7916175116

21138

43

3

2844702

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

51

Hồ Ngọc Đương

01-01-82

381339717

9622918543

21139

22

3

2709500

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

52

Huỳnh Văn Út

1968

281198565

7413082927

21140

83

6

2760720

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

53

Trần Quốc Bảo

24-05-97

301586488

7415180199

21141

52

4

2928000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

54

Nguyễn Thị Oanh

27-06-90

186959797

7016000492

21142

48

4

3259400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

55

Trần Kha Ly

20-12-81

381254899

7414055751

21143

68

5

2734920

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

56

Đặng Thị Thu Thủy

1981

341685727

8723841636

21145

22

3

3055215

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

57

Nguyễn Thị Hợp

1988

351787434

7412300026

21146

65

5

3339600

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

58

Hoàng Văn Đại

12-02-91

187154916

7415163599

21147

48

4

4860700

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

59

Dương Thanh Hùng

01-01-76

381470880

9622842042

21148

26

3

3043680

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

60

Dương Thị Mỷ Tiên

04-05-97

334866573

7915188663

21149

56

4

3490700

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

61

Nguyễn Thị Diệu Hiền

1993

341722665

7411012435

21150

91

7

3085215

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

62

Nguyễn Văn Sĩ

1980

365462368

7413049827

21151

33

3

3090000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

63

Nguyễn Vũ Hải Lý

1985

281286474

7912051308

21152

95

7

6000000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

64

Thị Chi Na

01-01-90

371331837

7416289757

21153

32

3

2928000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

65

Huỳnh Thị Thúy Kiều

13-05-82

351484912

7414054701

21154

72

6

3231466

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

66

Phan Thị Hoàng Phú

05-06-89

280928899

7412280565

21155

20

3

3059400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

67

Nguyễn Thị Ngọc Lý

01-01-90

341568065

7411014653

21156

87

7

3024090

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

68

Nguyễn Thị Phượng

05-01-83

72183001528

7416183775

21157

38

3

2958000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

69

Dương Khánh Trung

1981

311620566

7408237469

21159

133

11

3000000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

70

Nguyễn Văn Hải

25-09-82

182430195

7413164137

21160

80

6

3839228

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

71

Mai Thị Kim Liên

24-09-76

280809330

9103122246

21161

135

11

3360900

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

72

Dương Minh Nhật

09-07-92

381668608

7412067154

21162

34

3

3210000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

73

Thạch Chịn

1977

334105090

7411178784

21163

106

8

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

74

Nguyễn Thị Nhi

19-04-95

371865997

7416135157

21164

43

3

3060421

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

75

Đặng Thị Ngọc Giào

19-01-71

350894957

7416205554

21165

34

3

2709440

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

76

Trần Thị Kim Huệ

1972

365006341

7410205626

21167

117

9

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

77

Lê Thị Cúc

1975

280617318

7410018803

21168

98

8

2899200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

78

Bùi Thị Hiền

13-07-85

372011390

9123529952

21169

23

3

2582000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

79

Võ Xuân Phú

24-06-96

281122139

7414137769

21170

61

5

2881530

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

80

Kiên Thị Na Ly

01-01-68

334521198

7412307392

21171

88

7

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

81

Ung Văn Kiếm

1972

365320254

9105032711

21172

135

11

3499200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

82

Lê Thị Hòa

13-11-87

281352339

7413245132

21173

66

5

3964360

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

83

Dương Thị Thanh Tuyền

19-12-96

352647374

8925175647

21174

17

3

3138250

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

84

Lê Văn Sang

25-07-91

352353027

8015022301

21175

38

3

2536647

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

85

Lương Chí Thanh

01-01-99

381886806

9623010174

21176

15

3

2971000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

86

Hồ Vũ Linh

1990

341448936

7412245983

21177

30

3

2953000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

87

Nguyễn Thị Kim Anh

12-04-92

281001636

7413095035

21178

118

9

3274200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

88

Đỗ Thị Donh

1987

365761035

7414007758

21179

50

4

2968869

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

89

Lương Thu Phương

03-12-79

186645723

4026146385

21180

17

3

2797815

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

90

Hoàng Ngọc Vinh

02-11-95

281080228

7016012110

21182

25

3

2725000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

91

Trần Thị Trang

01-01-80

381688519

7410114062

21183

114

9

4500000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

92

Nguyễn Văn Pháp

1992

341645953

8723813180

 

21

 

 

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng TCTN

93

Võ Hữu Anh

19-05-90

381580501

7410112623

21185

113

9

3000000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

94

Dương Văn Đạt

26-10-96

366160711

7415166606

21186

50

4

3556982

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

95

Nguyễn Hùng Cường

01-05-72

280589742

7412036589

21187

23

3

2737000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

96

Lê Thị Điệp

1984

365859716

7410205679

21188

117

9

2899200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

97

Lê Thị Bích Tuyền

16-02-88

280890715

7424336133

21189

31

3

3044400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

98

Võ Thị Thu Thùy

20-10-90

285349618

7009009945

21190

34

3

2650747

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

99

Nguyễn Thị Tuyết

04-01-89

187651067

7014016044

21191

67

5

3014400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

100

Trần Thị Thiệp

06-07-87

351756522

7413227899

21192

73

6

2734920

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

101

Nguyễn Văn Cư

1983

334133992

7416226778

21193

34

3

2760600

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

102

Nguyễn Thị Hồng

1961

363812472

9321806041

21194

18

3

2825160

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

103

Phạm Kim Thanh

04-06-72

350900937

8925604051

21195

106

8

2709500

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

104

Nguyễn Văn Nam

01-01-61

365329697

7410069093

21196

116

9

2750000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

105

Phạm Thị Bé Mười

01-01-78

371674108

9122443283

21197

18

3

3227160

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

106

Lê Hồng Nhi

16-10-99

281186621

7424187498

21198

12

3

2588000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

107

Trần Văn Nghĩa

07-06-86

215023045

7408258114

21199

105

8

6120000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

108

Nguyễn Văn Út

1986

364005865

7415140878

21200

53

4

2716750

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

109

Lê Thị Kim Thấm

04-08-96

341846121

8723787365

21201

22

3

2845200

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

110

Lê Phước Tiến

06-05-92

285264480

7021487737

21202

19

3

3534000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

111

Châu Văn Thuận

01-01-88

381570058

7412014750

21203

91

7

3435600

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

112

Thạch Linh

1994

366078519

9422733878

21204

15

3

2709252

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

113

Hoàng Thành Vinh

12-05-68

44068001153

8716013483

21205

35

3

2916000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

114

Nguyễn Thị Thắng

12-10-76

281046686

4221405540

21206

20

3

2417100

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

115

Hà Thị Cúc Cô

1983

352356618

7413008207

21207

79

6

2994600

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

116

Nguyễn Thị Thúy An

1978

341086081

7412064763

21208

52

4

2907600

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

117

Nguyễn Thị Mỹ Yến

1979

311546909

7415054322

21209

52

4

2907600

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

118

Đoàn Hải Ân

1981

363678047

9321905390

21210

16

3

2709500

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

119

Nguyễn Văn Dương

1987

341326062

7416036848

21211

43

3

2750000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

120

Nguyễn Văn Tuấn

1976

340858761

7415044271

21212

53

4

3057100

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

121

Lê Quốc Triệu

01-10-80

371071737

7413031444

21213

30

3

3924000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

122

Cao Đức

02-03-63

365316114

7416025849

21214

42

3

2734920

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

123

Đinh Thị Diễm Kiều

19-12-89

351948408

7412222554

21215

22

3

3113301

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

124

Võ Ngọc Trường Giang

1979

340980641

7414010915

21216

61

5

3024702

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

125

Lê Văn Bào

1990

281215799

7413294449

21217

14

3

3458000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

126

Lâm Pốt

02-06-84

365644558

7415135265

21218

55

4

2736500

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

127

Đinh Văn Hiệp

01-01-89

371810379

7416230581

21219

25

3

2724800

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

128

Cao Thanh Cường

23-09-83

92083005566

7416007974

21220

39

3

2900400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

129

Trần Phước Lộc

05-09-93

92093003245

7915140015

21221

55

4

3963750

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

130

Trịnh Xuân Tuấn

06-06-81

172506925

9105029830

21222

132

11

4630000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

131

Huỳnh Thị Tuyền

01-01-74

334043598

7915112818

21223

58

4

2844750

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

132

Neáng Srây Môn

1976

351278378

7414191905

21224

65

5

2983864

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

133

Nguyễn Thị Diễm Trang

07-05-88

351725976

7412179131

21225

79

6

2873400

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

134

Huỳnh Thị Mỹ Hà

22-08-92

281032005

7414116761

21226

29

3

2947500

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

135

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

1993

341660150

7413292240

21227

37

3

2712500

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

136

Sử Thị Mai Trang

15-07-95

264469572

7416225513

21228

24

3

2872000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

137

Phan Thị Mỹ Trang

1975

273528675

7721778192

21229

13

3

2916000

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

138

Chau Chons

1979

351541969

7414191897

21230

65

5

3018720

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

139

Phạm Thị Hồng

1973

351244951

7416226757

21231

34

3

2760600

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

140

Đặng Thị Kiều Trang

1982

370882776

7414004333

 

35

 

 

16-04-20

Từ ngày 18/05/2020 đến ngày 20/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Thông báo không được hưởng TCTN

141

Danh Sa Na

1993

371554368

9122509679

21233

20

3

2795000

16-04-20