DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 15/04/2020

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

  admin  /    13/05/2020  /    347  / 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng đóng

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng hồ sơ

1

Nguyễn Thanh Hậu

23-03-90

280943729

7411014117

20656

53

4

5829000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết đĩnh hưởng TCTN

2

Đào Kim Ngọc

02-05-97

362523157

9222212159

20657

18

3

2817738

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết đĩnh hưởng TCTN

3

Nguyễn Hồng Quân

1985

365450586

7415012737

20658

56

4

3319800

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết đĩnh hưởng TCTN

4

Phan Văn Mơ

1985

365761202

7416030084

20659

48

4

2817600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết đĩnh hưởng TCTN

5

Nguyễn Chí Nguyện

07-11-99

371845469

9123903597

20660

21

3

3055100

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết đĩnh hưởng TCTN

6

Nguyễn Đình Thanh

20-06-89

42089000367

7414059955

20661

58

4

3250600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết đĩnh hưởng TCTN

7

Bùi Đoàn Nhật Minh

17-08-99

331829294

8621686410

20662

21

3

3132000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết đĩnh hưởng TCTN

8

Moong Thị Kim

21-12-94

187113488

7412274427

20663

38

3

3238200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết đĩnh hưởng TCTN

9

Lê Hoàng Luân

03-07-99

364126524

9321564502

20664

17

3

2905200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết đĩnh hưởng TCTN

10

Lâm Thành Lộc

29-07-99

366263213

7416228202

20665

31

3

2709500

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết đĩnh hưởng TCTN

11

Sơn Thị Quạl

1995

366178417

7416281602

20666

17

3

2709240

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết đĩnh hưởng TCTN

12

Lê Thị Mỹ Duyên

21-11-93

371487060

7414151348

20667

37

3

4525500

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết đĩnh hưởng TCTN

13

Nguyễn Minh Nhựt

12-03-01

281271825

103125271

20668

18

3

2777485

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết đĩnh hưởng TCTN

14

Nguyễn Trần Thanh Tuấn

01-04-93

281000142

7414218335

20669

60

5

2734920

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết đĩnh hưởng TCTN

15

Phan Thị Tài Linh

16-10-98

352475356

7416227496

20670

23

3

2683800

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết đĩnh hưởng TCTN

16

Nguyễn Phạm Bảo Toàn

28-06-84

260991297

7912127937

20671

85

7

4141600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

17

Nguyễn Viết Khánh

04-01-78

Thô

4705020635

 

130

 

 

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

18

Lê Thanh Tùng

25-07-99

174606954

3823604796

20674

30

3

2820000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

19

Phạm Xuân Sơn

01-09-89

173530347

7415147163

20675

54

4

3222000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

20

Trần Văn Sỹ

07-12-87

186500815

7414018245

20676

46

3

4200000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

21

Hồ Trọng Thắng

17-02-77

281154403

203247603

20677

85

7

22100000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

22

Lê Anh Hùng

1981

341013990

7910384330

20678

111

9

2859600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

23

Trương Thị Thanh Trung

20-06-86

281195528

9104171356

20680

35

3

3391200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

24

Phan Thị Huệ

20-09-94

187217052

7413269184

20682

25

3

3168600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

25

Hoàng Thị Thu Hồng

13-03-94

281318774

7416051970

20683

25

3

2754000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

26

Nguyễn Thị Kim Chi

02-09-90

341518859

7408106540

20684

22

3

2900100

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

27

Bùi Công Thương

05-05-96

174680644

7415187675

20685

18

3

2998800

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

28

Quách Văn Bảy

1978

381377606

9621663880

20686

13

3

2913600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

29

Lương Hồng Liên

08-12-71

280837281

7414018681

20687

71

5

2992200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

30

Nguyễn Thị Vy

07-07-67

22610453

7928978600

20688

20

3

2818200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

31

Cáp Thị Ái Ly

15-05-94

197331357

4616016811

20689

33

3

2125020

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

32

Tô Thị Lệ Hằng

23-12-84

280997943

7413140294

20690

82

6

4680000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

33

Phan Hoàng Huy

05-01-00

352603828

8925584002

20691

18

3

2680000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

34

Cao Thị Bạch Liên

16-06-74

79174002409

7933484603

20692

17

3

2532000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

35

Trần Thị Diệp

14-09-91

38191003724

3816050492

20693

20

3

2725000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

36

Nguyễn Thị Trang Hòa

29-10-79

273124709

7908437833

20694

27

3

2532000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

37

Nguyễn Duy Tiến

02-07-87

186152025

7908236919

20695

89

7

6975000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

38

Lê Đình Minh

08-08-96

281168353

7424823291

20696

18

3

3240000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

39

Phạm Thị Thiêu

1986

381594080

7412283109

20697

21

3

2895349

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

40

Phạm Văn Dàng

21-01-95

261392887

7915026558

20698

52

4

3600000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

41

Lâm Trúc Hương

30-12-77

92077001158

9222962625

20699

21

3

3313300

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

42

Nguyễn Thị Kim Dung

04-05-71

31171006078

7411037969

20700

103

8

3079200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

43

Nguyễn Văn Đoàn

15-09-88

365672332

7913141530

20701

80

6

2859600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

44

Võ Thị Lụa

27-10-88

365705205

7911335326

20702

100

8

2919600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

45

Đào Thị Huỳnh Như

1991

341464643

7916397338

20703

38

3

2694000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

46

Thái Thị Thu Hằng

23-04-97

187652194

7416338417

20704

33

3

3165600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

47

Dương Hải Vân

29-11-98

352460877

7416054207

20705

40

3

2763200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

48

Trần Lê Dũng

28-05-85

183468311

7909379638

20706

108

9

3900000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

49

Nguyễn Thành Phát

07-10-00

281289549

7423435860

20707

21

3

3018945

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

50

Nguyễn Thị Loan

1975

341548841

7408048254

20708

128

10

3171600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

51

Huỳnh Thị Bé Ba

19-01-93

281360649

7911338028

20709

92

7

2979600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

52

Nguyễn Thị Thu Hương

19-09-89

261111084

7412308759

20710

71

5

2873200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

53

Đinh Thị Lê

12-01-62

280570301

7413059048

20711

77

6

2709240

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

54

Nguyễn Thị Hồng

15-05-90

173389578

7912389315

20712

81

6

2725000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

55

Nguyễn Thị Xanh

31-05-72

280495358

7414174529

20713

65

5

2725000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

56

Phạm Thị Khánh Chi

16-12-82

34182002138

9107295758

20714

45

3

2709240

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

57

Tô Xuân Long

10-02-89

272025027

7413231782

20715

62

5

4667256

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

58

Trần Văn Nhí

26-05-95

334815684

7415059050

20716

58

4

2871800

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

59

Lê Thị Hồng

21-06-86

281208282

7416068365

20717

14

3

3300180

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

60

Cao Ngọc Đệ

26-06-92

261206828

7416054604

20718

43

3

2891200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

61

Huỳnh Minh Lợi

06-01-88

381350270

8210013184

20719

117

9

2871800

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

62

Nguyễn Thị Tươi

10-02-77

35177001763

3521078433

20720

26

3

2960000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

63

Trần Bích Thủy

19-09-70

340643762

7913176373

20721

77

6

2694000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

64

Nguyễn Thanh Tài

04-12-00

272921519

7526766857

20722

21

3

3018945

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

65

Phạm Đình Viên

10-10-81

51081000408

204153543

20723

134

11

6782100

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

66

Phạm Thị Su

01-01-70

371101858

7908293862

20724

132

11

2919600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

67

Lê Thị Kim Nhung

07-10-83

311700031

7910322073

20725

112

9

2694000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

68

Dương Thị Linh

31-08-83

281057743

7416046693

20726

49

4

2709240

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

69

Lê Thị Hiền

10-06-94

174149772

3824778249

20727

27

3

2725000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

70

Trần Thị Hoài Nam

11-11-89

280990791

7411013055

20728

85

7

2725000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

71

Bùi Thị Ngọc Huyền

05-11-97

221423967

5420711823

20729

28

3

2859600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

72

Nguyễn Thị Thu Thủy

11-09-85

334187411

7411180180

20730

99

8

2938200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

73

Nguyễn Hiền Thương

01-04-90

281011054

7408296445

20731

126

10

2914200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

74

Nguyễn Thị Thanh Hồng

24-08-90

24767903

7909122114

20732

123

10

3166400

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

75

Phan Thị Hằng

25-01-96

187650273

7416236815

20733

25

3

2719520

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

76

Nguyễn Văn Xuyên

1988

351702081

7411278664

20734

49

4

3936800

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

77

Nguyễn Thị Thu Thủy

02-01-69

280419719

7413059046

20735

77

6

2709240

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

78

Hà Thị Mỹ Trinh

16-03-92

215224972

7414177048

20736

67

5

2725000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

79

Hoàng Thị Loan

22-08-94

245213476

7415036531

20737

32

3

2725000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

80

Trần Minh Hải

26-05-75

280584554

9100039113

20738

55

4

2760600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

81

Trần Tấn Thuận

06-07-79

280669360

7913058588

20739

82

6

4209600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

82

Huỳnh Công Hiếu

15-08-71

281096852

207408569

20740

132

11

3729600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

83

Bùi Hữu Lý

21-01-79

280653772

207408568

20741

132

11

5169600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

84

Lê Phương Thảo

08-09-87

280896992

9107261573

20743

37

3

2709240

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

85

Ngô Thị Thu Thủy

10-08-95

194582223

7416057784

20744

32

3

2725000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

86

Nguyễn Đăng Mão

11-10-63

40063000490

297069150

20745

131

10

6389640

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

87

Lâm Nhựt Linh

1994

341866908

7413192819

20746

54

4

4125920

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết đĩnh hưởng TCTN

88

Thái Cẩm Nhung

02-04-84

351853374

9107260672

20747

134

11

3214440

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

89

Trương Minh Anh

01-09-97

285690123

7416272809

20748

32

3

2872400

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

90

Nguyễn Thị Kim Hai

1979

363986781

9321937710

20749

43

3

2872000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

91

Thị Tính

02-04-91

371529907

7414194618

20750

66

5

3042000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

92

Thạch Thị Sa Mây

27-02-97

331844683

7416031936

20751

47

3

2735200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

93

Lâm Thị Phượng

18-10-80

365804943

7416233342

20753

33

3

2769240

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

94

Trần Nguyên Vương

06-01-84

205205747

4921896652

20754

23

3

3504000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

95

Phan Thị Hồng

10-11-84

186079294

7416300742

20756

33

3

3594300

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

96

Nguyễn Tuấn Sang

1986

331601310

7409297285

20757

22

3

2914200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

97

Nguyễn Thị Hằng

02-10-94

168465713

3516054170

20758

32

3

2580000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

98

Trịnh Thị Quỳnh

10-11-86

172302498

7409010614

20759

52

4

2870000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

99

Cao Văn Công

20-09-90

186997318

7413092153

20761

85

7

3042000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

100

Dương Thị Mai

01-01-80

301364561

7410294382

20762

60

5

3286800

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

101

Nguyễn Tấn Đạt

19-06-85

351830195

8924438452

20763

31

3

2778000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

102

Trần Văn Cang

19-06-89

351966878

7408335876

20764

67

5

4127200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

103

Nguyễn Thị Trang Linh

06-01-83

221079890

7911149125

20765

99

8

2742000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

104

Nguyễn Văn Kèo

1990

381506444

7411239354

20767

104

8

3377000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

105

Nguyễn Thị Thu

20-03-69

280388972

9106079324

20769

31

3

2845500

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

106

Đặng Văn Tuấn Điền

1986

366229708

9423257534

20771

17

3

2734920

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

107

Hồ Thị Mỹ Hiền

27-02-87

351828477

7411087535

20772

104

8

2916000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

108

Trần Hồ Thanh Tâm

14-04-98

352548517

8924569008

20773

12

3

3000900

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

109

Phạm Văn Bình

10-02-86

221154862

7416019756

20774

43

3

2710500

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

110

Nguyễn Thị Kim Loan

14-08-94

352247149

7412059580

20775

82

6

2871666

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

111

Nguyễn Thị Thanh Ngân

25-10-98

352374177

7416248970

20776

30

3

3117000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

112

Bùi Văn Tưi

20-06-93

113552005

7413068677

20777

87

7

2941200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

113

Trần Thị Kim Kiều

02-09-83

351455687

7413219708

20779

63

5

3709300

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

114

Lô Văn Hà

04-05-90

186668275

7409143498

20781

127

10

3626400

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

115

Trần Thị Hồng

22-09-76

281271624

7412020005

20782

95

7

3027900

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

116

Trần Văn Phố

1989

352099946

7412129160

20784

59

4

2950000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

117

Đinh Thị My

17-06-81

250567746

9101007942

20785

128

10

5883419

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

118

Hà Hữu Hiếu

03-11-93

341725404

7412090660

20786

54

4

2735200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

119

Nguyễn Văn Khá

22-02-00

366265533

7416338850

20787

31

3

2735200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

120

Huỳnh Thị Lệ

08-01-68

280390248

7913243639

20788

78

6

2845100

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

121

Đỗ Thị Linh

20-07-97

175021871

7416099819

 

23

 

 

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

122

Nguyễn Văn Sơn

1978

361648859

7416040792

20790

39

3

2931000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

123

Nguyễn Văn Tuấn

1978

340919463

7412262240

20791

89

7

3006800

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

124

Dương Thị Nhân

23-06-91

205490867

7908227384

20792

107

8

2901900

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

125

Trương Văn Thu

04-07-69

38069005873

7413003188

20793

37

3

2785800

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

126

Trần Ngọc Tân

1985

281018161

7412044389

20797

99

8

2760900

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

127

Trần Trung Hậu

14-03-95

371765967

7413293345

20798

75

6

3374190

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

128

Phạm Văn Hoàng

01-01-79

352375057

7413012132

20799

19

3

2931000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

129

Lê Hữu Dinh

15-09-84

172366826

3821699937

20800

23

3

3980000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

130

Nguyễn Mỹ Diện

15-05-86

381349505

9622974912

20801

18

3

3114000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

131

Thị Xà Quonh

18-10-89

371365743

7410252252

20802

35

3

3115100

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

132

Nguyễn Hữu Bình

08-11-76

280968751

7424610643

20803

28

3

3600000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

133

Phạm Thị Mai

1972

363791422

9106025578

20804

135

11

2851500

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

134

Nguyễn Thị Ngọc Dung

1997

341816182

7414169944

20805

23

3

2843200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

135

Lê Thị Hoa

1976

351314953

7408268848

20806

129

10

2872600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

136

Lê Gia Tuấn

05-02-97

174680830

7415107818

20807

57

4

2972600

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

137

Quảng Thị Mỹ Trượng

10-07-99

264512537

7416227870

20808

30

3

3170800

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

138

Trần Thị Phương Thảo

02-01-66

280344871

9106194667

20810

131

10

2520000

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

139

Nguyễn Ngọc Thạch

1978

280807829

7412313249

20811

82

6

4487200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

140

Huỳnh Văn Hiền

1966

385226438

7423730363

20812

28

3

2735200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

141

Trần Thanh Hải

02-02-72

371286904

7416026215

20813

27

3

2879200

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

142

Lê Quang Hoàn

19-09-94

184066733

7415130826

20814

52

4

3149500

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

143

Lê Thị Minh Nguyệt

1989

341437399

7413003500

20816

52

4

3129500

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN

144

Võ Thúy Hằng

1985

371090963

7414009658

20817

68

5

2762820

15-04-20

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 19/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết đĩnh hưởng TCTN