DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 14/04/2020

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

  admin  /    13/05/2020  /    356  / 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng đóng

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng hồ sơ

1

La Văn Lục

1978

365524164

9421838952

20412

12

3

2709240

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

2

Nguyễn Thị Thảo

14-07-89

186835812

7413034482

20413

67

5

4090000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

3

Nguyễn Thị Bé Năm

1973

363814939

9321897856

20414

17

3

2709240

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

4

Nguyễn Xuân Quang

04-12-92

225445632

7411019693

20415

41

3

2729680

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

5

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

03-07-82

280950345

7412002762

20416

32

3

2683800

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

6

Trương Hoàng Phong

17-04-00

366309582

9423219348

20417

19

3

2709240

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

7

Nguyễn Thị Trang

1977

363926232

7416026563

20418

39

3

2685000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

8

Vũ Thị Mai Mơ

12-09-80

151252004

7408078611

 

82

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Thông báo không được hưởng TCTN

9

Nguyễn Thị Thanh Huyền

10-10-84

334232666

7414064554

20420

58

4

2921400

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

10

Lê Thị Phượng Linh

14-12-82

351525611

7411159407

20421

101

8

2734920

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

11

Nguyễn Văn Mạnh

10-02-78

351737622

8924371037

20422

100

8

2734920

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

12

Danh Tiềm

1982

363977290

7414023933

20423

66

5

2735200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

13

Phan Văn Biên

08-08-85

38085007766

7413208469

20424

65

5

4665000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

14

Lâm Liên

1990

365823963

7414186000

20425

19

3

2709500

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

15

Trần Thị Thu Cúc

02-03-83

272732145

7416064978

20426

44

3

3067800

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

16

Lâm Thị Sự

1966

365583886

9421375310

20427

16

3

2734920

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

17

Lý Hải Ái

24-02-84

351763058

7416020332

20428

42

3

2771652

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

18

Hoàng Hồng Dương

11-05-71

281089037

7423289694

20429

81

6

2769000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

19

Đường Công Tuấn

10-06-86

183407056

4220517073

20430

23

3

2738000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

20

Hồ Thị Ngọc Dung

12-06-80

280699810

7413059462

20431

74

6

2726000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

21

Thạch Thị Lan

1986

385466245

7414080780

20432

50

4

3057349

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

22

Nguyễn Thị Anh Lan

20-07-92

194432912

4421131519

20433

18

3

3112200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

23

Đinh Thị Như

20-04-99

212422920

5120746456

20434

26

3

3120650

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

24

Nguyễn Thị Diễm Trâm

12-11-91

280974610

7411178747

20435

14

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

25

Đỗ Thị Thơm

02-01-87

281293235

7408327147

20436

118

9

3159500

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

26

Vi Thị Tâm

02-04-91

241200068

7414198535

20437

38

3

2898900

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

27

Đỗ Thị Thúy

04-10-88

34188007611

111151146

20438

48

4

2894500

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

28

Nguyễn Thị Hương

18-04-90

173246867

2716070662

20439

30

3

2996800

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

29

Lữ Thị Hồng

26-11-86

186697372

7409270474

20440

105

8

3058200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

30

Hoàng Thị Hiền

24-07-86

212850574

9107142437

20441

34

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

31

Dương Hữu Chiến

08-10-89

183584164

7413235331

20442

75

6

2935300

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

32

Nguyễn Thị Thúy

29-03-96

194573645

7414101968

20443

32

3

2758000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

33

Đặng Văn Thắng

01-03-83

281385312

7409125971

20444

135

11

3144000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

34

Đặng Thị Thương

02-09-79

281195449

9107295019

20445

128

10

2610000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

35

Dương Thị Hoa

01-01-86

341353375

7409015744

20446

45

3

3167200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

36

Hoàng Thị Huyền

22-05-98

187717723

7416139522

20450

30

3

3254840

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

37

Nguyễn Thị Sớm

1976

351207300

7413014982

20451

81

6

3038100

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

38

Nguyễn Thị Ngọc Bích

09-07-93

352104955

7416150990

20452

43

3

4329300

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

39

Nguyễn Văn Phương

01-01-82

363907874

7412159492

20453

84

7

2728500

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

40

Trương Quang Tuấn

23-12-91

261223514

7915042596

20454

48

4

5884800

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

41

Nguyễn Minh Thuận

27-02-96

352260668

8924564708

20455

29

3

2790000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

42

Trương Chí Tùng

12-12-95

352253873

7411314063

20456

47

3

2871666

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

43

Đặng Văn Hoàng

19-05-86

38086006070

7910211695

 

21

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

44

Đỗ Thành Nhân

24-08-95

281074937

8016006864

20458

47

3

2709000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

45

Nguyễn Vũ Linh

21-04-94

352238021

7412250426

20459

86

7

2712500

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

46

Bùi Thanh Tú

25-10-03

352643842

8925699428

20460

12

3

2760900

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

47

Phạm Thị Ngọc Lụa

09-02-98

352479839

8925487251

20461

15

3

2970000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

48

Sơn Thị Bích

1995

366204794

7416208157

20462

33

3

3106032

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

49

Nguyễn Cảnh Quang

29-04-82

182519457

7508241879

20463

40

3

13860000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

50

Lê Mai Thùy

25-03-93

280985810

7916433077

 

28

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

51

Hồ Thị Phúc

02-06-89

194405829

7414030506

20465

19

3

2683800

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

52

Trần Thanh Triều

29-09-91

280963762

7416000882

20466

51

4

3196440

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

53

Vũ Viết Huy

13-01-80

280807364

7410004289

20467

69

5

3552000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

54

Lưu Thị Thúy Hiền

10-06-92

194481637

7416088308

20468

29

3

3036000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

55

Nguyễn Thị Thanh Thương

20-05-00

215500213

5221955220

20469

20

3

3093900

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

56

Phạm Văn Châu

24-07-78

205354899

7416003108

20470

46

3

2650000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

57

Trương Kim Yến

1994

352609961

8925311911

20471

21

3

2942000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

58

Nguyễn Văn Bé Năm

1974

331179373

7408307853

20472

113

9

2868000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

59

Danh Thắng

01-01-64

381014285

9622895466

20473

24

3

2712200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

60

H Síu Mlô

12-08-96

241441919

6622831389

 

18

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

61

Nguyễn Mậu Lục Tỉnh

13-08-90

273308815

7413242487

20475

28

3

3288100

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

62

Trần Thị Tường Vy

24-09-80

280733281

7410301086

 

80

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

63

Nhan Hoàng Danh

20-09-00

92200002797

9223081988

20477

14

3

2953400

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

64

Huỳnh Công Khanh

01-01-92

352164849

7410058608

20478

122

10

2925600

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

65

Huỳnh Thị Giàu

21-01-75

351183222

7413172300

 

10

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

66

Mai Văn Chuyền

1981

365706300

9422269298

20480

13

3

2900100

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

67

Nguyễn Thanh Hiếu

30-08-87

212723075

7910279513

20481

73

6

7824000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

68

Mai Văn Be

17-07-01

366336858

9423293113

20482

13

3

2784500

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

69

Thái Thị Hằng Nga

20-05-69

280432607

7410305657

20483

116

9

2760780

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Đề nghị không hưởng TCTN

70

Bùi Thanh Tiền

27-12-98

364096546

9321616314

20484

31

3

2943000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

71

Dương Như Thảo

28-04-01

372015230

9123857384

 

21

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

72

Dương Trí Dũng

21-05-60

280025281

7411232755

 

104

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

73

Nguyễn Minh Sự

1988

365666704

7413133876

20487

52

4

2735200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

74

Trần Thị Đẹp

25-01-87

92187000474

7916155639

20488

34

3

2829400

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

75

Phạm Minh Hoàng

06-01-97

221436888

7415149538

20489

44

3

3017120

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

76

Phạm Thị Ngà

05-02-96

371818419

7414100103

20490

57

4

2830603

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

77

Võ Thị Hương Huyền

14-01-65

280326513

206224478

20491

134

11

2736000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

78

Lâm Tộc Bích

06-03-84

280825960

7415037421

20492

17

3

2745600

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

79

Nguyễn Thị Nương

26-03-92

187176908

7416120893

20493

39

3

3538800

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

80

Nguyễn Văn Khiêm

01-01-83

72083001600

7416017344

20494

14

3

4500000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

81

Phạm Văn Quyền

02-03-91

186832379

4018932643

20495

18

3

2767500

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

82

Huỳnh Thị Yến Nhi

09-06-94

352271391

8925389384

20496

22

3

3074760

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

83

Nguyễn Thị Lý

02-06-93

163264335

3622481588

 

15

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

84

Phan Thị Mỹ Huyền

15-01-97

371780434

7424458191

20498

12

3

2760900

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

85

Đặng Thanh Tùng

14-07-85

351732351

7411001702

20499

71

5

2905000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

86

Nguyễn Chí Lai

07-04-92

381676302

9622882552

20500

26

3

2830000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

87

Đào Lệ Thu

05-11-90

212523075

7913100145

20501

74

6

13759000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

88

Ngư Thị Kim Yến

01-01-83

192184525

7416313065

20502

34

3

3039000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

89

Lê Đình Hà

18-04-75

186319059

9107239825

20504

43

3

3266200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

90

Triệu Công Sự

05-06-84

63245560

1020029372

 

9

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

91

Nguyễn Thị Quỳnh

03-06-95

281296271

7413284545

20507

64

5

4932200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

92

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

10-06-84

342066022

7414107677

20508

64

5

2818200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

93

Võ Ngọc Hiển

13-07-88

385485021

7411200774

20509

26

3

3471500

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

94

Lưu Ngọc Anh

29-08-85

280825163

9107219835

20510

14

3

4820800

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

95

Trần Thị Kim Thu

1977

365027189

7413099376

20511

83

6

3554800

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

96

Nguyễn Thanh Hùng

20-02-85

72085006285

7222340941

20512

29

3

3000000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

97

Lê Thị Liễu

1979

364016284

7409318219

20513

105

8

3044400

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

98

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

04-09-00

352495280

8925284973

20514

13

3

2801600

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

99

Nguyễn Văn Tân

31-12-97

371772341

9123293376

20515

29

3

2735200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

100

Lê Thị Nga

25-02-92

241226135

7414010605

20516

54

4

3600000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

101

Đàm Thị Ngọc Dung

03-11-98

352393546

7416344532

20517

18

3

3030000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

102

Bùi Thị Đào

1990

351888976

7408278681

20518

60

5

3155000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

103

Đào Thị Thanh Thúy

20-09-85

280841027

7412057550

20519

43

3

3009760

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

104

Bùi Quyết Chiến

25-12-75

351133632

7412039251

20520

90

7

2964600

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

105

Quách Thị Đào

05-03-86

371976421

7409307617

 

18

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

106

Ngô Thành Đạt

14-06-97

366158543

7416279891

20522

30

3

3349000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

107

Võ Thị Cẩm Vân

1991

280979368

7414024298

20523

60

5

2685720

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

108

Hồ Thị Út Mười

1976

365451586

7408333923

20524

34

3

3044400

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

109

Dương Quốc Khánh

1985

371239809

7911290066

 

73

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

110

Nguyễn Long Hổ

16-03-90

221461938

5420930693

20526

30

3

2742200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

111

Võ Bảo Hiếu

26-05-91

352031254

7916441212

20527

38

3

3435000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

112

Nguyễn Thị Huệ

10-09-90

352029867

7410290503

20528

107

8

3058420

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

113

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

01-01-93

352193773

8925488152

20529

33

3

2857000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

114

Trương Thị Huệ

04-06-89

173410581

7414037046

20530

39

3

3139200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

115

Lê Bình Phương

09-11-84

351673942

7411074768

20531

23

3

3840000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

116

Hồ Thị Muội

1995

352195850

7413022478

20532

22

3

3048600

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

117

Lê Ngọc Dũng

1984

351519267

7413214964

20533

80

6

2760600

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

118

Huỳnh Văn Linh

17-07-91

341660644

7416029951

20534

23

3

2785000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

119

Nguyễn Danh Hiếu

24-09-96

152127033

3420666910

20535

31

3

4675200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

120

Nguyễn Thanh Hiền

1987

352710118

7414084225

20536

72

6

3113200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

121

Bảo Hoàng Thiện

13-08-92

241224017

6613034964

20537

44

3

2940000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

122

Nguyễn Hoàng An

1990

341538539

7415144487

20538

27

3

2819410

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

123

Bùi Thị Tuyết

18-09-82

172505830

7414084005

20539

73

6

3074100

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

124

Trịnh Thị Bình

12-08-78

184251022

7411020682

20540

32

3

3529200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

125

Mai Minh Tuấn

30-10-93

281000990

7414195117

 

27

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

126

Phan Văn Lớn

25-10-96

321542892

7416119178

20542

45

3

3596000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

127

Phạm Thị Ánh Châu

01-01-82

351781546

7414112782

20543

70

5

3066000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

128

Phan Thị Quyên

16-09-87

371268118

9123260640

20544

68

5

2906220

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

129

Dương Thị Hiền

1988

385399542

7413185765

20545

46

3

2993200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

130

Nguyễn Thanh Hải

1973

370658750

7416250325

20546

30

3

2542000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

131

Trần Thị Thu Thảo

10-02-90

290943840

7413250917

20547

69

5

7873800

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

132

Huỳnh Văn Út

1986

351693034

7416227027

20548

31

3

2685000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

133

Lê Văn Á

1969

22370185

7409032431

20549

130

10

3016000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

134

Phạm Văn Đở

1983

351536225

7415096923

20550

42

3

2825000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

135

Đinh Hồng Lợi

12-07-89

225374348

7410062374

20551

118

9

3862800

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

136

Châu Cẩm Nhung

05-01-84

280824043

9107156303

20552

135

11

13696200

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

137

Cao Văn Hoàng

15-09-67

280414189

7422167787

20553

14

3

2960000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

138

Nguyễn Thị Phúc

27-03-84

385373067

7408177570

20554

110

9

3710600

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

139

Nguyễn Kim Tiền

1990

371284100

7413130115

 

38

 

 

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

140

Nguyễn Văn Giang

1982

334433579

7416227032

20556

31

3

2685000

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

141

Trần Thị Phụng

1988

371142073

9123849941

20557

21

3

2735040

14-04-20

Từ ngày 14/05/2020 đến ngày 18/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

142

Hồ Văn Tuấn

16-05-76

352439588

7413128626

20558