DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 10/04/2020

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 10/04/2020

  admin  /    07/05/2020  /    357  / 

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng đóng

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng

1

Tô Lan Phương

02-09-88

183504420

7414144717

19927

27

3

3366150

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

2

Đỗ Tuấn Hải

1977

280736312

7408264035

19928

132

11

4880925

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

3

Trần Thị Bé Sáu

02-12-89

371273598

7412314968

19929

85

7

3148000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

4

Đỗ Thị Ngọc Huệ

24-05-87

280919914

7410163613

19930

100

8

3746100

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

5

Phạm Văn Thanh

07-03-90

341686386

7413164075

19931

81

6

3168432

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

6

Nguyễn Thị Báu

20-09-92

187747571

4023199313

19932

14

3

3023000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

7

Võ Thanh Lâm

1982

280785759

7424760667

19933

21

3

2855500

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

8

Trang Thị Ý Phương

13-07-93

342035158

7411284552

19934

66

5

5505500

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

9

Nguyễn Thị Loan

01-01-85

281400608

8621969231

19936

63

5

3067700

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

10

Lê Văn Đoàn

12-05-90

82099055

7408198394

19937

135

11

4607173

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

11

Dương Thị Hồng Thương

24-04-84

366404588

7409016483

19938

122

10

3044400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

12

Bạch Tuấn Quang

15-10-82

186016000

7408244709

19939

18

3

3024000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

13

Nguyễn Thị Kim Chưởng

1977

340841386

8722710300

19940

15

3

2709240

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

14

Trần Thị Nghẽo

1963

280150323

9103007076

19941

135

11

2760720

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

15

Trần Thị Hương

06-09-82

281252574

7424871058

19942

16

3

3192100

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

16

Nguyễn Thị Phương Nam

02-05-81

281108353

7424811362

19943

19

3

2905000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

17

Lê Thị Hà

07-10-90

3.819E+10

7416295101

19944

49

4

2900000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

18

Kim Thương

1979

365194236

7409179659

19945

40

3

3043632

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

19

Trương Văn Sẻn

01-01-92

381681574

7411310782

19946

65

5

3230832

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

20

Trần Thị Kim Mỵ

1991

352185810

7412201902

19947

85

7

3691600

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

21

Hồ Thị Linh Đa

17-10-98

245317439

6721317680

19948

14

3

3229800

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

22

Danh Hồng Dol

1991

371432348

7411011382

19949

63

5

2736000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

23

Trần Thị Thanh Thúy

1990

371711606

7415095569

19950

54

4

3229800

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

24

Trịnh Chí Thành

11-08-91

280959747

7412193744

19951

93

7

5520600

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

25

Huỳnh Thị Mãnh

01-01-73

371506922

9122661451

19952

31

3

2899200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

26

Văn An Bình

1990

363676884

7416170953

19953

40

3

2967600

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

27

Huỳnh Kim Bảo

1996

366009347

7416207956

19954

34

3

2899200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

28

Trần Thị Lĩnh

05-09-79

182474130

7410205671

19955

117

9

2899200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

29

Lê Kim Sa

01-01-69

371122696

7416207952

19956

34

3

2899200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

30

Ngô Thị Thanh Thơm

21-09-93

285423336

7411299736

19957

83

6

2827800

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

31

Nguyễn Quang Thịnh

10-10-84

3.108E+10

7913001963

19958

88

7

3377000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

32

Nguyễn Thị Mến

10-02-91

321343347

7910096642

19959

119

9

4083900

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

33

Nguyễn Hữu Quân

06-12-83

280792698

7415014751

19960

57

4

2970000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

34

Dương Văn Hành

13-12-85

183516543

7412237547

19961

90

7

3809383

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

35

Danh Sóc

01-01-87

371386443

7410309679

19962

108

9

2736000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

36

Nguyễn Vũ An

15-02-79

380957555

7416124237

19965

36

3

2713400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

37

Phạm Thị Thu

1969

365521487

7412096200

19966

38

3

2854600

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

38

Nguyễn Thị Cẩm Duyên

18-12-92

362340506

7412137813

19967

38

3

2867100

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

39

Đinh Thị Chuyền

20-08-74

381233882

7416315112

19968

27

3

2751160

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

40

Lê Thị Loan

05-12-90

183691678

7410199234

19969

102

8

3491000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

41

Bùi Thị Cẩm Tiên

06-08-94

7.919E+10

7416201927

19970

30

3

2697600

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

42

Thái Thị Ngọc Đính

27-12-93

385627974

9521684704

19971

22

3

3168000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

43

Nguyễn Văn Đột

01-01-75

351211436

7416207971

19973

34

3

3044400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

44

Huỳnh Minh Thắng

11-11-90

371415027

7408337040

19975

29

3

3292800

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

45

Nguyễn Đình Đại

26-06-75

281124328

7422802617

19976

14

3

3036306

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

46

Nguyễn Bỉnh Khiêm

05-01-93

381586682

7411302341

19977

67

5

4731282

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

47

Trần Thị Giào

01-01-87

341690342

7410109797

19978

120

10

3044400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

48

Dương Thị Mỹ Dâu

07-09-94

241419242

7416021555

19979

43

3

3262800

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

49

Lê Hữu Khích

26-12-74

280608089

7916195310

19980

43

3

2858300

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

50

Trần Mạnh Linh

11-07-87

230652277

6423335885

19981

18

3

2865600

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

51

Thạch Thị Nít

1971

365931618

7416207967

19982

34

3

3044400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

52

Đoàn Ngọc Hạnh

06-06-75

280592062

7216023838

19983

46

3

2378050

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

53

Võ Thị Hồng Đào

1970

351013649

7416207957

19984

34

3

2760900

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

54

Nguyễn Văn Tưởng

19-08-79

281180497

7408037191

19985

64

5

3299099

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

55

Danh Tiền

08-10-92

9.219E+10

7413204104

19986

40

3

3429800

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

56

Nguyễn Thanh Sang

19-11-98

352540668

8922982467

19987

27

3

3439600

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

57

Nguyễn Văn Khởi

1984

381429900

7410317250

19988

112

9

4804200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

58

Nguyễn Thị Lan

23-03-82

382003483

7411160050

19989

90

7

3016600

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

59

Nguyễn Thị Loan

11-10-85

352452172

7413204049

19990

56

4

3043632

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

60

Nguyễn Văn Út Anh

01-01-63

371122695

7416207961

19991

34

3

3044400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

61

Nguyễn Phú Khương

15-10-73

290509961

7221510088

19992

34

3

2760900

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

62

Văn Thị Lệ Huyên

01-01-69

271109638

7412307391

19993

88

7

2899200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

63

Huỳnh Thanh Hoàng

1989

351816815

7412225692

19994

35

3

3028032

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

64

Huỳnh Trường Tâm

31-12-66

281288066

4397007609

19995

135

11

3020400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

65

Nguyễn Việt Toàn

15-07-93

371598324

7412301988

19996

44

3

2890200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

66

Phạm Minh Tuấn

1982

334113617

7412312404

19997

91

7

3144932

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

67

Lê Thị Bảo Chân

26-06-93

365931243

7416207969

19998

34

3

3044400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

68

Luân Thị Xanh

01-01-87

285116235

7408256312

19999

22

3

2834800

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

69

Nguyễn Thị Bông Trang

19-05-81

281254168

7416205144

20000

36

3

3240000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

70

Võ Thị Miên

1971

366109531

7412166544

20001

135

11

3044400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

71

Đặng Thị Lệ

1966

366055837

9421700030

20002

31

3

2899200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

72

Lê Phương Thắng

27-12-90

281306478

7408296005

20003

87

7

2745440

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

73

Nguyễn Thị Sén

01-01-70

7.217E+10

9104007805

20004

135

11

3044400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

74

Nguyễn Thị Hết

12-08-70

351174164

8924441187

20005

30

3

2899200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

75

Phan Bá Hoàn

21-05-93

191769435

7916554147

20006

29

3

4260000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

76

Lê Văn Đặng

1977

363739104

7414209322

20007

21

3

3074832

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

77

Nguyễn Mạnh Cường

24-12-78

280769073

7413049322

20008

77

6

4041060

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

78

Lê Văn Nam

1994

352391527

7415016569

20009

51

4

2915200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

79

Nguyễn Minh Trắng

20-11-97

251152670

7416195380

20010

34

3

2734920

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

80

Nguyễn Văn Hiệu

22-09-75

7.208E+10

9102016318

20011

32

3

3418200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

81

Nguyễn Hữu Lợi

26-06-71

280923775

9105000035

20012

135

11

3499200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

82

Cao Thị Diệu

26-09-97

352278232

7415180296

20013

51

4

3267000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

83

Nguyễn Thị Kim Thanh

15-01-97

352328802

7413156759

20014

63

5

2918000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

84

Nguyễn Thị Phương Oanh

01-06-81

280808179

7412221471

20015

67

5

3563000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

85

Vũ Trọng Hạnh

27-10-81

3.408E+10

7410306300

20017

112

9

3000000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

86

Nguyễn Thị Vân

01-01-83

341961453

8723854194

20018

22

3

2967200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

87

Nguyễn Thành Trung

1980

341012502

8722061895

20019

25

3

2790000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

88

Lê Thị Thơm

20-11-92

173734245

7410317745

20020

40

3

3292800

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

89

Nguyễn Văn Hải

17-02-86

194358285

7910484455

20021

110

9

2941800

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

90

Lê Văn Hiếu

1989

385435864

7412071165

20022

90

7

4170000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

91

Nguyễn Tấn Hùng

17-05-60

280687448

7423174054

20023

16

3

4080000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

92

Nguyễn Thị Như Ý

1989

341999550

7909361653

20024

40

3

3728100

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

93

Châu Thị Kim Nga

27-09-70

280449057

4397007077

20025

65

5

3662200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

94

Phan Thị Kim Nguyên

15-09-92

312249639

7412025423

20026

90

7

2795200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

95

Đặng Thanh Tâm

03-04-98

281224851

7424524258

 

16

 

 

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

96

Lê Thị Hạ Nhu

24-10-98

225818446

5621598435

20028

21

3

2926200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

97

Đặng Văn Phương

1972

351241643

7911216996

20029

106

8

4031949

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

98

Phạm Thành Chất

27-11-91

341531541

7412025428

20030

97

8

2795200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

99

Nguyễn Thị Hồng Đào

1996

366134528

7414148278

20031

68

5

3752200

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

100

Hoàng Văn Tuấn

30-04-75

281104298

7916110763

20032

47

3

2880000

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

101

Lê Minh Nhật

19-10-86

7.709E+10

7911237546

20033

107

8

7726400

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

102

Lê Thị Bé Ba

1977

351581935

7413157768

 

70

 

 

10-04-20

12-05-20

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

103

Trần Thị Liên

01-01-92

352017668

7410107919

20035

27

3

2940702

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

104

Nguyễn Thị Nhi

09-01-93

352183076

7512075457

20036

64

5

3052200

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

105

Nguyễn Thị Thủy Tiên

06-02-97

281092667

7415170204

20037

53

4

2824680

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

106

Phạm Hà Kim Ngân

13-03-93

341689078

8722311813

20038

14

3

2794900

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

107

Nguyễn Thị Nhuận

24-10-89

351874765

7413116066

20039

64

5

2998000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

108

Lê Thị Thúy Kiều

15-12-89

221252563

7409335730

20040

38

3

2872000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

109

Lê Văn Bé Ba

1970

351440129

7415182151

20041

49

4

2760900

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

110

Huỳnh Thị Kim Hiếu

1977

351343999

7415182150

20042

49

4

2760900

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

111

Nguyễn Thanh Hải

04-02-83

205218177

206259640

20043

67

5

2898561

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

112

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

10-08-95

341741133

7415075603

20044

20

3

3330000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

113

Bùi Thị Toán

10-02-93

173963908

7413201107

20045

70

5

2797000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

114

Trần Thị Phượng

08-12-99

184316360

4216809781

20046

17

3

3022250

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

115

Trần Văn Lỷ

06-05-81

351373852

7414134700

20047

67

5

2904600

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

116

Thạch Công

1976

365211704

7410198523

20048

116

9

3819800

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

117

Huỳnh Văn Tùng

03-07-75

351163219

7908377600

20049

129

10

3240800

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

118

Nguyễn Thế Tú

18-11-80

182532853

9106100889

20050

133

11

3932000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

119

Diệp Sám Múi

06-10-85

271647844

7408249035

20051

122

10

6620040

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

120

Huỳnh Văn Sáu

14-09-58

280951980

7416273591

20053

39

3

2902500

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

121

Nguyễn Thanh Loan

26-07-85

280834168

7413292839

20054

45

3

2902500

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

122

Phan Hoàng Thật

1991

371500852

7410112108

20055

80

6

3663150

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

123

Nguyễn Thị Thúy Nga

27-07-97

281187575

7416131060

20056

37

3

2775000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

124

Nguyễn Trường Trung

05-04-93

261229013

7916027384

20057

50

4

2890000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

125

Trần Thị Thu Linh

08-11-92

312126652

7910180028

20058

46

3

3094000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

126

Bàn Thị Bền

26-09-87

91827968

7515043197

20059

56

4

2742700

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

127

Huỳnh Tuấn Anh

12-08-95

352251606

7415189446

 

13

 

 

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

128

Lưu Thanh Tùng

1986

365679741

7411090540

20061

109

9

4140000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

129

Nguyễn Thị Hoài Nhi

06-08-93

194511510

4420663447

20062

27

3

4620000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

130

Trần Thị Hiến

01-01-94

183960510

7416113709

20063

15

3

2945100

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

131

Nguyễn Thành Lên

05-02-98

341920102

7416093909

20064

27

3

2709500

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

132

Nguyễn Thị Hải

1989

281323172

7417047026

20065

33

3

3418702

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

133

Lê Thị Linh

03-02-90

186771067

7409290395

20066

21

3

3049800

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

134

Lê Thị Hai

20-12-82

186394284

7413283778

20068

70

5

3446000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

135

Đỗ Quốc Hùng

06-03-81

280777244

7415054688

20069

29

3

3690000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

136

Ngô Nhật Sang

07-08-96

385647774

9522120998

20070

15

3

2732300

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

137

Phan Văn Dưỡng

20-11-88

280935293

7408114933

20071

44

3

3295110

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

138

Nguyễn Thanh Tuấn

25-04-96

352310013

8925599894

20072

12

3

3684000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

139

Lê Văn Hiếu

12-10-89

351924447

7416148315

20073

41

3

2905000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

140

Phạm Thị Nhi

21-07-97

221438578

7415165355

20074

38

3

3034000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

141

Nguyễn Văn Nhật

23-10-90

186957475

7410218469

20075

47

3

2880000

10-04-20

12-05-20

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

142

Đinh Văn Vinh

25-08-85

186262342