DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 09/04/2020

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 09/04/2020

  admin  /    07/05/2020  /    366  / 


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ KẾT QUẢ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Ngày nộp hồ sơ 09/04/2020

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng đóng

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng hồ sơ

1

Hoàng Thị Viên

06-05-93

241407629

7413178399

19648

74

6

2982500

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

2

Võ Văn Lụa

20-02-86

352104444

7414052327

19649

63

5

3237500

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

3

Nguyễn Duy Tâm

02-02-99

281276451

7424773063

19650

17

3

2750000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

4

Lê Xuân Sơn

12-03-96

285645450

7416208631

19651

15

3

2864160

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

5

Nguyễn Minh Vương

1996

341796684

7424402546

19652

28

3

2821800

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

6

Lê Thị Thảo

08-03-79

280789399

7408251323

19653

32

3

4589300

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

7

Huỳnh Thị Mỹ Chung

02-07-82

280793172

7416285039

19654

35

3

3175100

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

8

Lang Văn Nguyên

22-08-89

245026537

6720644742

19655

15

3

2961666

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

9

Nguyễn Thị Rặng

1969

350931604

7412185173

19656

92

7

2735080

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

10

Lê Văn Tâm

1988

341378507

7408101879

19657

129

10

2709240

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

11

Nguyễn Thị Yên

19-09-88

352228614

8924520060

19658

22

3

2695500

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

12

Trần Thị Thu Hương

17-02-67

79167006004

9103007067

19659

135

11

2802720

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

13

Trần Thị Phượng

1980

341052647

7414107136

19660

69

5

3090176

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

14

Huỳnh Thị Trung

14-03-66

350813430

7412032594

19661

90

7

2760720

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

15

Trần Đình Tài

20-04-81

281371205

206212360

19663

55

4

4804800

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

16

Trần Văn Bé Tư

1967

340734155

7408200513

19664

123

10

2760720

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

17

Hồ Thị Liền

1981

363786176

9321217409

19665

21

3

2713000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

18

Tăng Thúy Hồng

1969

340595688

9105108653

19666

135

11

2760720

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

19

Lâm Thị Hoàng Yến

15-10-88

24174710

7409196462

19667

120

10

4236600

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

20

Huỳnh Thụy Nhã Trân

02-12-99

321607480

8322979870

19668

27

3

3102000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

21

Phạm Thị Mũi

10-03-64

92164001856

7409000061

19669

123

10

2760720

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

22

Trần Thị Loan

01-01-83

381377473

7412100274

19670

64

5

3332000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

23

La Thị Trúc Trinh

04-04-96

221414555

5420498102

19671

24

3

2771300

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

24

Lê Chiến Sĩ

16-04-89

351939130

7411082560

19673

26

3

3799748

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

25

Trần Thị Kim Ngoan

10-12-91

371393866

7412288616

19674

89

7

2760720

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

26

Trần Hữu Phương

28-07-67

22717097

7414055970

19675

66

5

2888280

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

27

Lê Văn Thắng

1984

341201772

8722128217

19677

19

3

3157560

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

28

Phạm Ngọc Phương

15-03-84

280839721

9105190143

19679

133

11

2949800

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

29

Nguyễn Thị Hà

1969

351343974

7410336379

19680

106

8

2760720

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

30

Phạm Bảo Phương Duyên

08-10-96

221421194

7416210971

19681

30

3

3994000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

31

Võ Thị Kim Tiền

1985

362048952

7412310638

19682

38

3

3060000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

32

Nguyễn Thị Thúy

1978

351419496

7411102611

19683

106

8

3154000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

33

Lê Thị Thùy

15-09-93

173761711

3824751245

19684

13

3

4860000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

34

Vũ Minh Hải

17-07-99

34099005957

3422522105

19685

15

3

2766000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

35

Hoàng Thị Gấm

15-11-91

280938935

7015005456

19686

54

4

3990400

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

36

Trương Văn Tí

1993

385554319

7413290694

19687

86

7

3194400

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

37

Nguyễn Trường Giang

17-02-89

280937167

7414195086

19688

63

5

3120000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

38

Lê Thị Sò

1987

351697436

7911026455

19689

17

3

2746000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

39

Nguyễn Xuân Hiếu

1983

280801267

9718630301

19690

18

3

3190320

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

40

Trần Văn Xuyên

1981

365713733

9423184126

19691

23

3

2734920

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

41

Phan Thế Vũ

21-11-87

280887643

7412043617

19692

25

3

3216000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

42

Bùi Phúc Đạt

06-06-94

321463929

7915086093

19693

48

4

2750000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

43

Lê Thị Tuyết Nhi

01-01-94

381667006

9621253395

19694

21

3

2844702

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

44

Văn Minh Hiếu

08-06-80

385441251

7416193106

19695

26

3

2734920

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

45

Võ Chí Công

1989

301274785

8023628061

19696

14

3

3081800

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

46

Trần Văn Giang

06-05-79

351379071

9106214628

19697

135

11

2902720

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

47

Lê Văn Giáp

15-01-84

40084000919

7908338350

19698

134

11

4338200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

48

Lê Văn Sang

1983

385436224

9521378822

19699

16

3

3135600

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

49

Huỳnh Duy

26-12-00

371887828

7416064001

19700

28

3

2794500

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

50

Nguyễn Xuân Hợp

14-01-76

183118891

9103061847

19701

134

11

6144800

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

51

Nguyễn Hoàng Sang

10-10-88

365686564

7412222638

19702

37

3

2709500

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

52

Nguyễn Văn Chiêu

12-04-78

141759394

7424855182

19703

12

3

9060000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

53

Nguyễn Văn Lé

12-12-81

351737624

7411159336

19704

100

8

2734920

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

54

Lê Văn Lộc

06-12-88

351737456

7414109132

19705

65

5

2734920

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

55

Lê Thị Kim Đông

28-02-83

351455456

7411159308

19706

97

8

2734920

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

56

Nguyễn Ngọc Thiện

14-07-96

281131552

7424917073

19707

14

3

2735040

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

57

Dương Văn Mến

1988

363517677

7415026161

19708

37

3

2709240

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

58

Trần Văn Hồng

1992

341766747

7411138120

19709

101

8

3300000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

59

Phạm Hoàng Vủ

1990

363567579

7416005027

19710

38

3

2760600

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

60

Bùi Thị Hoa

06-07-95

173921123

7414179595

19711

63

5

3570400

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

61

Nguyễn Văn Dụm

06-08-83

321340105

7410289265

19712

54

4

2899050

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

62

Đặng Đức Linh

06-11-94

215367182

5220694484

19713

21

3

2736000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

63

Nguyễn Quốc Minh

1986

331455874

7412220735

19714

66

5

4788000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

64

Lê Văn Dũ

01-02-93

352279226

7411133537

19715

30

3

2877000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

65

H Nuic Bkrông

01-01-86

240894806

6624273996

19716

19

3

2915583

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

66

Nguyễn Thị Hòa

23-01-87

280869382

7412295982

 

15

 

 

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

67

Hồ Thị Bích Tuyền

07-03-92

352215966

7411051729

19718

95

7

2688000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

68

Ngân Thị Chính

02-08-87

285688891

7413294994

19719

60

5

3035400

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

69

Đặng Thị Lẹ

01-01-66

371203260

7416001881

19720

15

3

2709240

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

70

Phan Thị Nhi

18-11-87

351890842

8925343257

19721

34

3

3257200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

71

Phùng Hưng Thịnh

15-11-86

351855087

7411121973

19722

22

3

2836000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

72

Lê Thanh Phong

22-06-92

280965565

7412119268

19723

91

7

3693360

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

73

Sơn Sa Mai

1980

334202657

7408168513

19724

51

4

3372000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

74

Nguyễn Thanh Thừa

01-01-87

381404328

7415096513

19725

41

3

3615000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

75

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

01-01-91

381618336

7415096985

19726

42

3

2960000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

76

Vũ Thị Diệu

10-03-89

174915736

3822992102

19727

18

3

2926200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

77

Lê Thị Thu

19-06-92

352327279

7413002381

19728

75

6

2736000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

78

Trần Hữu Đức

1997

352376608

7415086866

19729

37

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

79

Nguyễn Thị Nghiên

1985

341607239

7416111107

19730

13

3

2844702

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

80

Bùi Văn Nên

02-11-92

250963998

7516146481

19731

25

3

2854920

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

81

Trà Khem Mara

1984

365529319

9423267050

19733

16

3

2618000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

82

Võ Thị Đông

05-07-85

281338667

7408254458

19734

122

10

4903280

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

83

Nguyễn Thị Kim Nhung

1986

371522619

7413297848

19735

33

3

2864000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

84

Nguyễn Khắc Đại

19-02-93

281010180

7414179842

19736

17

3

3352360

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

85

Nguyễn Thanh Tuyền

28-12-93

92093002916

7414013579

19737

35

3

4200000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

86

Nguyễn Xuân Quý

20-10-91

183854145

7413098703

19738

53

4

5760000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

87

Nguyễn Thị Thúy Liễu

10-10-92

191810552

4612011542

19739

32

3

2964702

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

88

Trần Hưng Cường

02-06-96

187450036

7416296644

19741

35

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

89

Lê Thị Xuyến

23-07-87

285559593

7412249776

19742

84

7

3167200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

90

Phạm Thị Út

10-05-92

173624215

7412157977

19743

86

7

7470000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

91

Đào Văn Chung

22-02-84

186018394

9106040882

19744

126

10

4828200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

92

Nguyễn Văn Linh

01-12-96

174803381

7416204343

19745

32

3

2974800

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

93

Hồ Thị Bích Phượng

21-02-94

24947118

7916297875

19746

39

3

5327000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

94

Trần Thị Bạch Yến

12-09-79

361769321

7411051787

 

54

 

 

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

95

Trần Thị Hồng Hoa

04-07-82

280780963

7415086854

19749

47

3

3170000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

96

Chu Thị Thái

05-05-57

171061006

7412060255

19751

28

3

2805675

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

97

Lê Văn Tùng

11-05-58

280111615

9106112824

19752

133

11

6900000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

98

Nguyễn Văn Be

1969

350838561

9106216197

19753

135

11

5599200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

99

Nguyễn Văn Mai

14-11-85

385342335

9521197360

19754

14

3

2868000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

100

Trần Văn Hiền

1992

365864157

9422931563

19755

16

3

2735200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

101

Trần Thị Liên

07-08-93

197339347

7415174447

 

18

 

 

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

102

Nguyễn Thị Hồng Nga

1973

340864499

8723823723

19757

38

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

103

Tô Ngọc Thanh

1986

362085080

7416170974

19758

34

3

3033600

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

104

Nguyễn Thị Huỳnh Mi

18-11-86

385295798

7411104969

19759

14

3

2868000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

105

Lâm Minh Quang

1982

341910477

7416125312

19760

45

3

2784200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

106

Nguyễn Văn Thông

1974

385433850

9522029988

19761

23

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

107

Nguyễn Thị Minh

21-02-99

385737287

9522029986

19762

23

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

108

Trần Minh Thường

22-01-96

281086427

7422336028

19763

19

3

3283200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

109

Nguyễn Thị Hương

22-02-87

183440319

7410229241

 

48

 

 

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

110

Võ Chí Hùng Dũng

27-03-73

77073001150

9107043702

19765

37

3

4320000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

111

Đặng Thị Lý

05-04-86

184137635

4221436597

19766

16

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

112

Phan Thị Thảo

01-09-97

184370720

4221348534

19767

23

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

113

Lâm Thị Rạng

1974

341801287

7415118147

19768

52

4

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

114

Hoàng Thị Luy

15-07-83

281212217

7424504539

19769

28

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

115

Trần Thế Toại

03-05-00

184352356

4220352059

19770

19

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

116

Huỳnh Thị Bích Tuyền

26-04-99

366386383

7416319259

19771

24

3

2849400

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

117

Nguyễn Hoàng Phú

16-07-99

381882989

9623001396

19772

16

3

2735200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

118

Đoàn Văn Thuận

01-10-91

183887740

7410308303

19773

43

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

119

Nguyễn Thị Thùy Dương

02-10-95

352371267

7414142864

19774

69

5

3743000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

120

Nguyễn Đình Đồng

17-02-84

186282351

7409204739

19775

28

3

2833600

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

121

Đào Thị Thu Hiền

21-07-83

281194990

7411192343

19777

53

4

5886000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

122

Trần Văn Cường

05-05-97

152160361

7416125310

19778

45

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

123

Thái Thị Xuân

20-02-84

280876615

7410263277

19779

114

9

3413000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

124

Triệu Thị Mỹ Nga

1967

350999637

7412138855

19780

43

3

3350000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

125

Trần Thị Ngọc

21-06-93

152012257

7415054827

19781

40

3

2955200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

126

Nguyễn Thị Vịnh

10-03-80

184352358

7911368840

19782

35

3

3170000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

127

Lương Thị Thu Hà

23-09-81

334278046

8422504269

19783

16

3

2739273

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

128

Lê Ý Nghỉ

1993

381798988

7416335939

19784

30

3

2768200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

129

Đặng Thị Nhanh

1978

380952108

7414143143

19785

69

5

3220000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

130

Lê Phước Tuấn

20-10-97

352397835

8923782916

19786

22

3

3016200

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

131

Huỳnh Thị Thu Tuyết

05-11-95

352232906

8723844256

19787

23

3

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

132

Cao Thị Tuyết Nhung

17-04-82

182414400

9102008990

19788

55

4

3170000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

133

Lê Thị Thủy Tiên

10-10-96

281399252

7416075786

19789

42

3

2872000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

134

Phạm Văn Sơn

17-06-94

352505184

8925606848

19790

17

3

2970000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

135

Lê Thị Sáu

01-08-68

171311510

7410207507

 

85

 

 

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

136

Trần Thị Bảo Trang

09-12-94

352134682

7412140078

19792

23

3

3340000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

137

Thượng Kim Phụng

01-03-97

281107546

7424393141

19793

16

3

3300000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

138

Nguyễn Thị Mộng Trinh

13-08-88

79188003307

7413154465

19794

51

4

2872600

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

139

Nguyễn Thị Thu Nga

12-04-68

364015719

7415174456

19795

52

4

2870000

09-04-20

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 13/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

140

Tô Thị Mỹ Nương

17-02-94

215307013

7414034221

19796

14

3