DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 08/04/2020

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 08/04/2020

  admin  /    05/05/2020  /    416  / 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ KẾT QUẢ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Ngày nộp hồ sơ 08/04/2020

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình

( CMND hoặc hộ chiếu)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng đóng

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng hồ sơ

1

Hồ Thị Chân

23-11-91

183688765

7414203591

19465

54

4

3148000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

2

Trần Thị Nhanh

10-09-88

352690265

7408067582

19466

82

6

3386200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

3

Huỳnh Ngọc Thủy

06-05-85

281184844

7415011328

19467

48

4

3694000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

4

Trương Văn Thám

03-09-74

272647659

9101044593

19468

134

11

2980000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

5

Huỳnh Văn Thuận

1985

371164347

7411050773

19469

106

8

2760600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

6

Huỳnh Văn Cua

1991

371322366

7415006550

19470

55

4

2760600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

7

Nguyễn Thị Thanh Trâm

18-07-00

79300006621

7938903885

19471

18

3

2709240

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

8

Nguyễn Trọng Hữu

23-08-90

281022207

7424171830

19472

31

3

3530000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

9

Võ Thị Thu Trang

08-09-89

351816813

7414107072

19473

61

5

2913600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

10

Võ Thu Hà

1969

371498951

7411295215

19474

100

8

2924920

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

11

Lê Đức Vũ

10-10-93

281028483

7424330109

19475

24

3

2709240

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

12

Danh Bảo

1979

364050346

7516156216

 

34

 

 

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng TCTN

13

Nguyễn Văn Liêm

30-01-92

371620656

7416166470

19477

40

3

3017500

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

14

Kiều Thị Lợi

01-01-97

301586777

7416193038

19478

21

3

2889300

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

15

Kha Thị Thương

09-09-88

186613361

7913126316

19479

73

6

3221800

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

16

Trần Ngọc Tín

06-07-89

381725862

7416107450

 

41

 

 

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng TCTN

17

Ngô Thị Kiều Phương

15-01-95

385707476

7415091404

19481

58

4

3723400

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

18

Thị Hằng

1983

371767394

7414180396

19482

66

5

3716000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

19

Nguyễn Văn Tình

16-05-96

363794458

9321875765

19483

19

3

2683560

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

20

Dương Tuấn Anh

14-07-96

241422422

7415076455

19484

56

4

3049200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

21

Đỗ Thị Kim Cương

14-04-84

280817032

9106120363

19485

125

10

8541600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

22

Trương Văn Trai

25-08-90

280969285

8615004157

19486

53

4

6200000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

23

Nguyễn Thị Thành

08-02-86

172117664

9107272094

19487

90

7

4327200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

24

Nguyễn Hữu Hòa

04-11-97

334915258

7415086990

19488

40

3

3132000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

25

Trần Thị Phương Thảo

10-04-92

280979201

7413299691

19489

38

3

2709240

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

26

Võ Thị Kiếm

12-06-92

352159983

7411181168

19490

35

3

2855200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

27

Nguyễn Thị Sen

1984

385855963

9521250517

19491

12

3

2710020

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

28

Phạm Văn Giang

1972

385494309

9521215160

19492

14

3

2710020

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

29

Lữ Ngọc Hiếu

27-11-90

281003991

7915087617

19493

52

4

2713000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

30

Nguyễn Thị Hoa

03-05-96

215374399

7415012673

19494

58

4

2932400

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

31

Thạch Ma Ra

1980

334141393

7409003798

19495

126

10

4294800

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

32

Đào Văn Hải

1984

280847142

7410017125

19496

24

3

2880000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

33

Phạm Bình Tây

1985

281135654

7215030162

19497

50

4

2549000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

34

Nông Tiến Nhiệm

19-05-83

73141259

4708002838

19498

58

4

6033520

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

35

Mai Thị Kim Tím

21-04-86

281217447

7910345743

19499

72

6

3110000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

36

Võ Thành Đức

08-10-95

221342625

7416285285

19500

35

3

2886000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

37

Nguyễn Thị Hiếu

20-10-91

281262030

7424366997

19501

30

3

2734920

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

38

Trần Thị Hoa

01-01-97

174593312

3823749462

19502

25

3

2938000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

39

Nguyễn Thái Phong

16-06-90

351947617

8922579386

19504

12

3

3080000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

40

Trần Hòa Phú

14-11-84

351596460

8923743105

19505

15

3

2962692

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

41

Lại Thị Thùy Dung

30-08-86

261021776

7414206648

19506

60

5

3704131

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

42

Nguyễn Ngọc Chắc

18-11-93

381663546

7915259023

19507

51

4

3292162

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

43

Lê Thị Thùy Liên

22-08-92

280978816

7215030144

19508

34

3

2549000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

44

Hà Đình Huỳnh

30-07-95

113784099

1520991536

19510

14

3

2709500

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

45

Lưu Thị Huyền Trang

08-03-93

301458812

7415104070

19511

56

4

3135600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

46

Lê Thị Huệ

1980

281160793

7424794325

19512

20

3

3164200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

47

Đặng Văn Ân

19-06-84

162696016

7411102388

19513

62

5

4008600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

48

Lâm Thị Thiệt

1982

364050345

7516158167

 

27

 

 

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Thông báo không được hưởng TCTN

49

Lê Xuân Đức

01-01-92

280994561

7411188252

19515

105

8

3570720

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

50

Lò Thị Lan

06-06-89

173482662

3820648605

19516

14

3

2898000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

51

Nguyễn Hoài Nam

18-07-97

341797862

7216003126

19517

57

4

4788000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

52

Phạm Thị Dung

1966

371595565

7413068296

19518

85

7

3652600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

53

Dương Quốc Cương

18-03-98

381840752

7416274624

19519

37

3

3374452

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

54

Lê Thị Ngọc Tú

23-10-99

285581601

7022312643

19520

17

3

3173200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

55

Nguyễn Kim Quí

1993

341636109

7416104806

19521

40

3

3713600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

56

Lê Thành Lợi

03-01-86

280847796

7909053866

19522

52

4

4008000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

57

Nguyễn Văn Vũ

28-09-87

381352333

9621862239

19523

17

3

2964000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

58

Trần Hữu Trinh

10-04-83

205072640

7412229563

19524

77

6

22100000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

59

Nguyễn Ngọc Lợi

1986

381306076

7411149801

19526

26

3

3918600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

60

Bùi Thị Hoài

11-06-86

281101447

9205001309

19527

71

5

2247000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

61

Trần Văn Quang

09-02-90

183681258

4220494683

19528

12

3

2773800

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

62

Trần Thị Kim Anh

12-04-93

281007254

7414137111

19529

57

4

3931601

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

63

Nguyễn Thị Hương

16-11-89

38189004769

3420517634

19530

23

3

2286500

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

64

Trần Thanh Tính

1976

250440573

7916454418

19531

36

3

2735200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

65

Đặng Tiến Khoa

21-04-75

280584743

7411000390

19532

110

9

2880000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

66

Nguyễn Hy Vọng

1983

385649339

7411289560

19533

51

4

3467800

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

67

Nguyễn Thị Hải Yến

16-06-95

281089068

7416275311

 

27

 

 

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

68

Vũ Thị Thanh Mai

27-08-96

25644344

7938361343

19535

25

3

7257600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

69

Nguyễn Thị Ngọc Duyến

15-05-94

174014352

7415151229

19536

41

3

3242800

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

70

Phan Thị Luận

12-08-72

251197267

7410166365

19537

56

4

3436200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

71

Nguyễn Thị Anh Đào

18-04-78

280648030

7412130328

19538

44

3

2734920

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

72

Đường Công Đức

04-05-98

184281404

4220364339

19539

30

3

3281400

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

73

Đỗ Thành An

08-01-78

280699610

7408061034

19540

134

11

2980000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

74

Nguyễn Thanh Cường

20-08-96

371809591

7414179969

19541

51

4

2872250

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

75

Nguyễn Bạch Long

12-11-65

280358293

7409026211

19542

128

10

2980000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

76

Trần Thị Lộc

06-06-80

25394782

200124082

19543

125

10

3195666

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

77

Nguyễn Văn Quốc

04-05-98

184351655

4217074461

19544

27

3

3154800

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

78

Trần Trọng Hùng

11-09-94

1094013362

7939393956

19545

12

3

3201600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

79

Lê Thị Thơ

18-04-75

240982452

7910371838

 

85

 

 

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

80

Nguyễn Thị Hoàng Dung

19-04-86

280911031

9106199848

19547

114

9

10945600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

81

Đặng Văn Chí Linh

1994

352139287

8925145694

19548

25

3

2914050

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

82

Quách Thị Xuân

12-02-88

38188013929

7909355612

19549

37

3

3494400

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

83

Phạm Thị Thu Thảo

03-05-95

241420392

6622429372

19550

19

3

6543800

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

84

Nguyễn Thị Phương

08-10-89

173041170

7411084049

19551

100

8

6220000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

85

Nguyễn Thị Sen

12-04-88

186863377

7415128594

19552

50

4

3156000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

86

Trịnh Thị Thu Hà

10-08-84

186090478

7415169134

19553

36

3

4907800

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

87

Trần Thị Vân

05-10-69

351430068

8925572011

19554

18

3

2683800

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

88

Trương Thị Kim Đồng

26-05-96

341860374

7424404313

19555

29

3

3005400

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

89

Hoàng Thị Thoa

06-10-83

186327547

9105076605

19556

37

3

3275000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

90

Nguyễn Văn Hiền

03-08-91

352010406

7414061008

19557

42

3

2734920

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

91

Nguyễn Chí Công

1990

341557084

7411201084

19558

45

3

2845700

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

92

Lường Thị Tuyết

05-06-91

173738379

7411138561

19559

21

3

3135000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

93

Võ Thị Tư

04-08-86

351902764

7412221740

19561

85

7

3250000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

94

Vi Thị Tình

06-01-90

186790262

7411003471

19562

94

7

3148200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

95

Nguyễn Văn Bé Bảy

04-12-90

352054333

7416037235

19564

44

3

3010200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

96

Trần Thị Bích

08-08-78

33178000886

7939296279

19565

15

3

2781900

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

97

Nguyễn Anh Phong

13-09-85

280840023

7916145359

19566

31

3

3000000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

98

Trần Thị Hoàng

14-05-90

341448242

7414109823

19567

63

5

2987100

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

99

Nguyễn Thị Thùy Trang

15-02-85

371226872

7414168120

19568

60

5

3082900

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

100

Lê Thị Hòa

06-06-67

281084066

7424805956

19569

20

3

2781900

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

101

Trần Minh Hà

04-01-63

281002132

7412068246

19570

90

7

2880000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

102

Nguyễn Thị Dung

11-01-87

241003711

7409010809

19572

98

8

3590000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

103

Võ Thị Ngọc Tâm

1987

280856888

7408046676

19573

121

10

2532000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

104

Nguyễn Thị Thu Thủy

10-04-00

352548018

8925147721

19574

15

3

3033000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

105

Danh Quốc Toản

07-01-92

371585808

7410129139

19575

118

9

3460000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

106

Nguyễn Thị Bé Thi

1995

371754051

7413148056

19576

80

6

3130600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

107

Nguyễn Văn Tèo

22-03-91

352150380

7415035129

19578

61

5

3876001

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

108

Huỳnh Chí Thanh

16-02-90

352015795

7411060048

19579

85

7

2734920

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

109

Trịnh Thị Thu

15-02-84

281276229

7411203214

19581

87

7

4340892

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

110

Lê Hoàng Thông

21-01-91

371313333

7412171006

19582

93

7

3381500

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

111

Trương Phạm Nhã Vi

10-03-93

225507890

7413180077

19584

38

3

3701400

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

112

Châu Anh Tuấn

1982

341065313

9107000653

19585

50

4

3360000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

113

Nguyễn Đình Đồng

12-11-87

186713609

7712026404

19586

77

6

4036992

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

114

Huỳnh Thị Trinh

01-01-85

371250386

7410241131

19587

29

3

2735440

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

115

Trần Sân Vô

01-01-89

381337860

7413245228

19588

20

3

2726100

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

116

Trần Phước Cao

1993

341715400

7416318887

19589

56

4

2920000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

117

Nguyễn Thị Giang

10-02-92

173175217

7416186737

19591

23

3

2471520

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

118

Nguyễn Thị Tố Loan

22-08-85

281175030

7916310653

19592

40

3

2770000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

119

Trần Thị Lý

1981

351452152

7413163089

19594

20

3

2893500

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

120

Nguyễn Thị Phúc

25-10-72

34172001210

9100034820

19596

134

11

2735200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

121

Nguyễn Thị Vân

10-08-93

281005514

7415016230

19597

52

4

4104000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

122

Nguyễn Văn Sơn

10-08-93

187397827

7412229712

19598

68

5

3213540

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

123

Trịnh Quang Vinh

10-11-90

24698051

7410346325

19599

111

9

3785270

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

124

Chau Chốs

1983

365933310

7411245956

19600

40

3

2812000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

125

Nguyễn Hữu Liêm

13-06-63

280853800

7412023219

19601

63

5

2782500

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

126

Nguyễn Thanh Huy

15-07-82

23673857

7416006435

19602

41

3

2780000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

127

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

10-12-87

191613342

7911114620

19603

37

3

15480000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

128

Cao Văn Bách

14-01-87

38087004915

7409206552

19604

128

10

5749000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

129

Trần Thị Giang

08-04-87

186591983

7410169455

19605

81

6

3176400

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

130

Trịnh Minh Nhiều

29-08-84

352566087

8925455055

19606

13

3

2928000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

131

Trần Hoàng Tuyết Nhi

05-07-00

281292121

7422894969

19607

14

3

2551700

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

132

Trần Thị Viên

10-10-97

215428655

7416102567

19608

46

3

3283920

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

133

Lý Hoàng Tâm

01-01-83

365443848

9423245196

19609

17

3

2709500

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

134

Huỳnh Thị Bích Liên

1989

365755719

7412045548

19610

21

3

3466537

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

135

Cao Tiến Trung

30-09-88

186643591

7413177642

19611

79

6

4187400

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

136

Nguyễn Hiển

15-10-99

197404534

4520490758

19613

26

3

3610200

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

137

Lâm Công Anh

1985

365608417

7408146461

19614

129

10

16575600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

138

Quách Thị Huyền Trân

1957

280015873

7412023220

19616

63

5

2782500

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

139

Nguyễn Ngọc Minh

23-02-60

280018429

7408205940

19617

134

11

2145600

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

140

Đỗ Văn Nam

02-09-90

173614326

7416027402

19619

41

3

2880000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

141

Hoàng Minh Đạt

13-03-88

301244973

7414100742

19621

45

3

3600000

08-04-20

Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 12/5/2020