DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 07/04/2020

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 07/04/2020

  admin  /    04/05/2020  /    314  / 

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng đóng

Số tháng hưởng

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng hồ sơ

1

Nguyễn Thị Huy

20-08-88

225624627

7913181622

19316

69

5

3651360

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

2

Trần Tiến Đạt

15-03-94

191810737

4621441844

19317

22

3

2833800

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

3

Hoàng Thị Thanh Huyền

10-01-89

44189002469

7408131678

19318

27

3

2967000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

4

Quách Thị Hòa

18-05-95

173928152

7412096736

19319

77

6

2863300

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

5

Phạm Hữu Trí

26-12-88

363526425

7508229828

19320

67

5

2767200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

6

Nghiêm Huấn Tỉnh

14-10-95

272375800

7524693000

19321

25

3

2928000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

7

Đặng Thị Hương

02-02-92

281046996

7415110080

19322

57

4

5194060

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

8

Phan Hữu Vinh

13-07-86

280921407

7408124466

19323

66

5

4021800

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

9

Mai Văn Liếp

1973

363688660

9321342211

19324

21

3

2751600

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

10

Lê Duy Tuấn

13-03-86

281395806

9105167256

19325

130

10

3682000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

11

Trần Văn Huynh

03-04-87

34087002793

9107123405

19326

134

11

2946200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

12

Nguyễn Thị Bích Vân

16-03-92

281036378

7411092922

19327

40

3

4161800

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

13

Nguyễn Thị Hoa

30-01-66

270688999

4798106025

19328

134

11

4783935

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

14

Trần Văn Tâm

16-08-83

212295249

7412037063

19329

41

3

5520000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

15

Huỳnh Tấn Phát

30-09-85

280847689

7409188567

19330

27

3

2905800

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

16

Trần Ngọc Hà

30-12-79

280684176

7416003015

19332

47

3

4355000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

17

Đặng Thị Liên

1976

363951975

9321265972

19333

21

3

2751600

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

18

Lê Thị Đài Trang

10-09-90

215098847

7413050790

19335

70

5

3580000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

19

Nguyễn Văn Vũ

16-02-87

331630955

7410101782

19336

120

10

3434400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

20

Nguyễn Văn Hoàng

1982

280778868

7411097196

19337

97

8

2936200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

21

Lê Thị Thu Như

1973

363986067

9321508756

19338

14

3

2734920

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

22

Lâm Thanh Khiêm

1991

341513755

7411092425

19339

108

9

3404400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

23

Trịnh Thị Ngọc

01-01-81

92181003971

9212014096

19340

80

6

2765900

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

24

Nguyễn Đình Hùng

26-05-78

182353085

7010008538

19341

28

3

4038000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

25

Lê Thị Thu Hồng

25-12-83

280799012

7408238824

19343

128

10

3380000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

26

Lâm Trường Phi

25-02-94

385651487

9522074071

19344

20

3

3772500

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

27

Bùi Thị Như Quỳnh

05-10-93

38193000239

7411256072

19345

93

7

3319200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

28

Phạm Minh Tấn

14-08-00

312481236

7416142243

19346

39

3

2906940

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

29

Hà Duy Thanh

19-03-85

281117072

9107117839

19347

94

7

4514000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

30

Trần Tuyết Mai

13-12-83

280791238

9103006428

19349

78

6

4214700

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

31

Nguyễn Thị Thúy Ngân

01-01-84

281260215

9105052051

19350

14

3

2734920

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

32

Nguyễn Thị Linh

29-11-98

352353623

7413290659

19351

38

3

2683800

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

33

Bùi Tấn Thông

22-01-97

281114559

7422983101

19353

17

3

3545500

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

34

Kim Thị Thúy Hằng

20-01-94

334856423

7414166302

19463

47

3

4138176

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

35

Hứa Minh Kha

14-05-90

92090001504

9211011490

19464

94

7

2550000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

36

Lê Hoài Phong

15-10-96

363808138

7416151410

19354

42

3

2734920

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

37

Giang Minh Hiền

01-11-63

280923367

9104118134

19355

134

11

2880000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

38

Nguyễn Thị Mỹ Tú

15-04-95

363857132

7516029743

19356

38

3

3390800

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

39

Lê Văn Chung

26-11-86

38086001771

7409315662

19357

124

10

3948000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

40

Nguyễn Văn Thành

01-01-65

280442227

7414025087

19358

74

6

2880000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

41

Trịnh Ngọc Mai

20-06-69

280449089

7409020805

19359

133

11

2980000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

42

Võ Văn Lương

26-12-92

187046791

7411217354

19360

103

8

4593420

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

43

Phạm Thị Tuyết Mai

1977

351392309

7410181447

19361

23

3

2892000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

44

Phạm Thị Vinh

10-05-86

183556427

7411290508

 

18

 

 

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

45

Võ Thị Bích Tuyền

20-09-94

366129612

7413108751

19363

71

5

3271800

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

46

Liên Kim Thanh

08-03-95

25611828

7915201247

19364

32

3

3036000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

47

Phạm Tấn Phúc

25-10-78

370786010

7413172493

19365

81

6

4142129

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

48

Huỳnh Thị Lệ Thủy

26-09-83

74183000076

7423219004

 

22

 

 

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

49

Nguyễn Sỹ Huệ

10-08-96

187610306

4024256601

19367

26

3

3519550

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

50

Vũ Văn Thịnh

25-10-92

281402088

7413202792

19368

78

6

5752493

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

51

Tô Hoàng Ân

04-05-90

280960242

7910370740

19369

39

3

2808000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

52

Võ Thị Tuyền

01-01-89

363501233

7412102148

19370

31

3

2957813

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

53

Mã Thị Mai Thy

16-08-88

24140685

7409235057

19371

63

5

3752200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

54

Phạm Thị Bé

1995

371628717

7414171943

19372

44

3

3643600

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

55

Nguyễn Thành Nhân

08-12-85

365688504

9421609697

19373

29

3

3278200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

56

Nguyễn Thành Được

07-10-86

281241319

7910369356

19374

112

9

3553600

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

57

Nguyễn Văn Đồng

01-02-91

186829633

4024960313

19375

29

3

2725000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

58

Lê Văn Được

05-07-87

341390681

7412221402

19376

29

3

2895240

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

59

Dương Duy Tân

19-10-89

385365015

7412279949

19377

57

4

2890200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

60

Nguyễn Minh Nghĩa

07-07-86

280845124

9104039772

19378

135

11

4800000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

61

Nguyễn Văn Ngoãn

13-02-85

331483847

7408178515

19379

120

10

21525000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

62

Nguyễn Thị Huyền Trang

18-11-88

352574273

7413156360

19381

59

4

3187878

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

63

Nguyễn Thị Hồng

19-08-88

172915933

3315036567

19382

22

3

2650000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

64

Nguyễn Tiến Hòa

07-12-93

281010964

7424379197

19383

28

3

2709240

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

65

Thạch Thị Nhiễn

1992

331912294

7410299831

19384

43

3

2726311

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

66

Hồ Hải Đăng

21-02-93

381735749

7416052456

19385

30

3

4204800

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

67

Lê Trọng Nam

08-04-84

38084021305

9106095804

19386

132

11

5927400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

68

Trần Văn Sơn

25-03-92

352298683

7415013634

19387

34

3

2709240

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

69

Lê Thị Kim Anh

18-10-82

281222766

9104001652

19388

125

10

11455000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

70

Sử Thị Lệ Dung

1964

350436765

7411304932

19389

98

8

3612500

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

71

Phạm Thị Ngọc Quý

08-05-86

24580491

7913026661

19390

75

6

2987500

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

72

Lâm Việt Khánh

01-01-91

331656352

7411049313

19391

105

8

2683560

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

73

Bùi Văn Lập

23-08-89

113340218

7408091191

19392

34

3

2844000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

74

Trần Trọng Kiên

1991

341653657

7416004982

19393

40

3

2986010

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

75

Tô Thị Xuân

17-02-72

135721540

7414163479

19394

66

5

2688000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

76

Đỗ Thị Minh Nguyệt

1979

352092971

7414134056

19395

66

5

2735100

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

77

Võ Bá Thăng

26-07-88

186692508

7913169992

19396

29

3

9082300

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

78

Trịnh Thị Hương

20-11-79

281148020

9107183825

19397

41

3

3198500

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

79

Nguyễn Văn Quang

20-12-80

38080007530

7411169806

19398

104

8

2880000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

80

Trịnh Đình Thống

18-10-95

173719413

7414037748

19399

61

5

2775060

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

81

Phạm Ngọc Dũng

22-02-77

281266951

4203003363

19400

33

3

5532000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

82

Đặng Thanh Vũ

20-08-90

352135938

7413303343

19401

62

5

2880400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

83

Chiềnh Sì Dỉn

28-09-90

272060520

7524679849

19402

13

3

6000000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

84

Nguyễn Trí Dũng

07-05-84

280810405

7416163886

19403

41

3

3641400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

85

Lưu Văn Lâm Em

1982

351534391

7413100472

19404

28

3

5141400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

86

Nguyễn Thị Trang

10-08-82

371257615

7915099434

19405

57

4

3570400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

87

Tào Văn Thìn

02-11-88

173488126

7413088989

19406

46

3

2709240

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

88

Nguyễn Văn Tuấn

25-11-92

187208196

7416004886

19407

44

3

2804400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

89

Trần Thái Sơn

03-02-97

366093838

9423298104

19408

12

3

2734800

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

90

Huỳnh Ngọc Điệp

01-02-85

280819407

7410107106

19409

110

9

3066192

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

91

Phạm Thị Mỹ Tiên

14-11-96

212714983

5120925602

19410

29

3

3887124

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

92

Trần Thị Kiều Nga

19-05-87

92187002050

7909208649

19411

58

4

3404100

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

93

Hồ Văn Hành

28-07-84

211765306

7409007066

19412

134

11

3324800

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

94

Trương Thị Mỹ Hạnh

20-04-89

365842663

7416335276

19413

32

3

3111810

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

95

Võ Hoàn Kha

1986

351912125

7410312200

19414

37

3

2977760

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

96

Nguyễn Thị Nguyên

19-12-70

280919241

9104030444

19415

134

11

4389162

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

97

Nguyễn Thị Bé

20-08-96

194572398

4420320836

19416

47

3

3287400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

98

Nguyễn Văn Tỉnh

1988

365723898

7416297030

19417

35

3

3020499

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

99

Nguyễn Tấn Tú

09-08-93

280984926

7413185259

19418

80

6

2984200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

100

Đặng Thị Hòe

02-10-88

186702723

7408054269

19419

121

10

4259200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

101

Nguyễn Thị Lài

17-09-75

272575062

4702007085

19420

87

7

2709300

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

102

Sơn Vinh

22-09-89

385521138

7409095573

19421

95

7

3183300

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

103

Nguyễn Thị Bé

02-07-87

261149542

7413107731

 

83

 

 

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

104

Võ Ngọc Nhung

16-01-87

280862625

7411287633

19423

45

3

2905100

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

105

Phan Hữu Trường

22-08-88

186362838

7513045205

19424

77

6

10800000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

106

Nguyễn Minh Tâm

19-07-79

24583243

7908338686

19425

57

4

2836500

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

107

Ngô Thị Ngọc

03-07-94

174141829

7406089957

19426

31

3

3106200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

108

Phan Trí Kha

07-04-99

371836911

9123962566

19429

21

3

2735200

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

109

Huỳnh Khánh Thuận

05-05-90

352200413

7414119274

19430

61

5

2939960

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

110

Nguyễn Thị Thu Sương

06-01-96

291119353

7222654428

19431

12

3

2820000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

111

Nguyễn Đức Đoàn

06-11-93

250863791

6823045107

19432

22

3

2880000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

112

Lê Văn Hậu

1987

381293431

9622960106

19433

18

3

2709500

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

113

Võ Thị Kim Thoa

1989

371237589

7416331265

19434

31

3

3182999

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

114

Huỳnh Thị Dương Nhi

20-06-92

352179048

7411121715

19435

89

7

2964000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

115

Nguyễn Đức Thái

07-02-84

121449551

7915106931

19436

57

4

3720000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

116

Nguyễn Văn Mạnh

01-05-89

151656635

7409262730

19437

29

3

10472000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

117

Lý Thị Hiếu

01-01-94

371569062

7514014007

19438

58

4

2877230

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

118

Nguyễn Xuân Tuấn

02-09-84

172183643

7409091683

19439

44

3

2735000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

119

Lê Thị Nga

1986

281287005

7409282462

19441

68

5

2940000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

120

Trần Đức Phương

15-05-92

186795023

7410219119

19442

98

8

4989400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

121

Nguyễn Lệ Cát Anh

13-04-92

281327683

7413227447

19443

76

6

3692400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

122

Nguyễn Minh Tiến

18-09-96

363844829

7415097858

19444

27

3

2872440

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

123

Trần Minh Hậu

10-05-98

352429468

8925373775

19445

19

3

3077400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

124

Nguyễn Thị Hà

20-12-90

173614805

7409201850

19446

29

3

3056100

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

125

Nguyễn Thị Kim Ngân

03-02-01

352612017

8925548843

19447

17

3

3059610

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

126

Đoàn Phạm Tấn Phát

1998

341802939

8722058491

19448

27

3

2886000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

127

Nguyễn Công Thoại

07-10-95

331745047

7416275618

19449

37

3

3641400

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

128

Phan Thị Mỹ Nghi

16-07-99

371852899

9123946735

19450

21

3

2938000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

129

Đinh Thảo My

01-10-95

212821938

5121707135

19451

16

3

2880000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

130

Nguyễn Văn Lượng

17-02-88

172865132

9107005000

19452

134

11

3036000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

131

Nguyễn Thị Hải Yến

11-03-92

187199753

7914149833

19453

47

3

5358089

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

132

Nguyễn Văn Thủ

25-04-91

371356927

7414100743

19454

62

5

2870000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

133

Nguyễn Thị Hiểu

01-02-71

172267548

7413270837

19455

26

3

2709300

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

134

Nguyễn Thị Thu Trang

1990

371246424

7911330802

19460

53

4

3568100

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

135

Đỗ Hoài Thy

09-05-98

281175754

7938005550

19461

26

3

3815600

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

136

Nguyễn Thị Bích Hằng

27-11-92

197259378

7415021214

19462

47

3

9612000

07-04-20

Từ ngày 07/05/2020 đến ngày 11/5/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH