BẢN TIN BHTN THÁNG 8.2019

Trong tháng 08/2019 số người nộp hồ sơ hưởng BHTN giãm 0,65% so với tháng 07/2019; Số người có quyết định hưởng TCTN giãm 2,68%; Tư vấn, GTVL tháng 06 là 8.469 người chiếm 94% so với số người nộp hồ sơ hưởng BHTN, tăng 2% so với tháng 07/2019. Trong đó, có 5.308 người được giới thiệu việc làm, tỷ lệ 68% so với số người được tư vấn giới thiệu việc làm. Lao động được hỗ trợ học nghề là 353 người, chiếm 4,2% so với số người nộp hồ sơ hưởng TCTN.

  admin  /    25/09/2019  /    622  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương