BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thực hiện Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 như sau: ...

  admin  /    12/07/2019  /    484  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương