Trang chủ

Cập nhật hồ sơ cá nhân

Lưu ý hồ sơ sau khi đã được duyệt, khi sửa đổi và cập nhật thông tin cá nhân sẽ được đưa trở lại danh sách chờ duyệt và khi được duyệt bởi ban quản trị trung tâm thì hồ sơ mởi được hiển thị tại danh sách trở lại