Trang chủ

Phỏng vấn trực tuyến

Sau khi đặt lịch phỏng vấn trực tuyến với ứng viên, tại thời điểm diễn ra phỏng vấn ( hoặc trên lịch phỏng vấn) có thể bấm vào và bắt đầu phiên phỏng vấn