Trang chủ

Quản lý hồ sơ tuyển dụng

Bao gồm các chức năng: tạo hồ sơ tuyển dụng mới, quản lý danh sách hồ sơ đã tạo